Plattformen 'Maureen Alpha' slept til Digernessundet

Plattformen 'Maureen Alpha' skal hugges opp ved Aker Stord. Plattformen "Maureen Alpha", som har stått på havbunnen i britisk sektor i Nordsjøen, ble slept inn til Digernessundet ved Aker Stord lørdag. Eierne ønsker å gjenbruke plattformen. Hvis det ikke er mulig, vil den bli hugd opp.

"Maureen Alpha" er 239 m høy og veier 110.000 tonn. Det skal være første gang en slik plattform fjernes fra et oljefelt.

Det er Phillips Petroleum Company United Kingdom Limited (Phillips UK ) som står bak operasjonen på vegne av eiergruppen Phillips UK, Agip UK, BG Group, Pentex og Fina Exploration.


Foto: Philips

Aker Offshore Partner og Aker Maritime Contractors hadde oppdraget med å fjerne "Maureen Alpha" fra britisk sektor i Nordsjøen. Selskapene skal også fjerne plattformens lastebøye, noe de regner med å ha å utført i løpet av en uke. De har fått importtillatelse for plattformen fra SFT. I tillegg har Phillips fått importtillatelse for ballastvann, som skal behandles ved Norsk Hydros oljeterminal på Sture.

Aker Offshore Partner, Aker Maritime Contractors og Aker Stord står for det videre arbeidet med fjerning av marin groe og rengjøring av lagertankene innvendig. Dette arbeidet vil pågå fram til oktober.

Ønsker å gjenbruke plattformen

Phillips opplyser at de primært prøver å gjenbruke plattformen for nye oljefelt. De vil gi beskjed i oktober om de vil benytte opsjonen for hugging. Benyttes denne opsjonen, vil arbeidet pågå fram til utgangen av 2002.

Dersom det blir aktuelt å hugge opp plattformen, vil ulike moduler løftes av i januar-mars neste år. Hoveddekket skal bli tatt av i mars, mens deler av rammeverket skal bli fjernet i april. Alt resterende arbeid vil foregå på Aker Stord sitt verftsområde.

Selskapet har søkt om tillatelse til utslipp av ca. 1700 tonn (våt vekt) marin groe og inntil 5000 kubikkmeter (m3) renset ballastvann i Digernessundet. SFT har gitt tillatelse til utslippene. Etter å ha sjekket plattformen i helgen, opplyser Aker Stord at mengdene marin groe vil bli vesentlig mindre enn det de har søkt om.

I tillatelsen er det blant annet stilt som vilkår at eventuelt flytende marin groe ikke skal nå inn til land eller oppdrettsanlegg. For å unngå spredning av flytende marin groe, skal det benyttes lenser slik at dette samles opp. I tillegg skal utslippene overvåkes. 


Foto: Philips

Ballastvannet skal renses

Tillatelsen til utslipp av renset ballastvann stiller som vilkår at det skal gjennomføres en kjemisk karakterisering med etterfølgende vurdering av renset ballastvann. SFT kan da vurdere om det inneholder konsesjonspliktige komponenter utover de som allerede er regulert.

SFT har gitt en egen tillatelse til Aker Stord for arbeidene i Digernessundet. I tillatelsen er det satt grenser for støy. Vedtaket er etterkunngjort i Haugesund Avis, Sunnhordland og Norsk lysingsblad. Aker Stord har dessuten hatt møter med flere miljøorganisasjoner.

Aker Stord har også søkt om tillatelse til deponering/gjenbruk av plattformens understell. Bedriften ønsker å bruke understellet som forsegling av PCB-forurensningen i indre del av havnebassenget, bygge en ny kai og utvide industriområdet med rundt 20 mål. Løsningen innebærer opprenskning av 35 mål sjøbunn. Denne søknaden er nå til behandling i SFT.

Relaterte lenker

Tema