Foreslår nullutslipp av miljøfarlige kjemikalier fra notvask og -rengjøring

SFT foreslår at det innføres nullutslipp av miljøfarlige kjemikalier, blant annet kobber, fra vask, rengjøring, desinfeksjon og impregnering av oppdrettsnøter. Høringsfristen for forslaget til forskrift er 10. oktober 2001.

Forslaget vil få betydning for notverksteder og oppdrettsbedrifter som impregnerer, vasker eller rengjør nøtene selv. Forskriften vil fullt ut erstatte utslippstillatelser etter forurensningsloven for disse aktivitetene. Det er foreslått at forskriften skal tre i kraft 1. januar 2002, og at berørte bedrifter får tre års frist for å oppfylle forskriftens krav.

Kobberutslipp fører til forurensning

Kobber er i små mengder nødvendig for de fleste organismer. Men stoffet er også giftig, særlig for marine organismer, allerede ved lave konsentrasjoner. Regjeringen har derfor ført opp kobber på listen over miljøgifter der utslippene skal reduseres betydelig innen 2010.

Kobber brukes som antibegroingsmiddel på oppdrettsnøter på grunn av sine giftige egenskaper. Ved vask av nøtene fjernes ikke bare begroingen, men også restene av kobber. Utslipp av vaskevann er flere steder i Norge årsak til betydelig lokal forurensning i form av forsøpling og misfarging av strendene. Det er også målt økte kobberkonsentrasjoner i sedimentene.

Én forskrift er ressursbesparende

Den foreslåtte forskriften skal fullt ut erstatte utslippstillatelser etter forurensningsloven og er ressursbesparende både for bedriftene og for forvaltningen. For bedriftene er besparelsene i hovedsak knyttet til at det ikke vil være behov for å utarbeide søknad om utslippstillatelse. I tillegg slipper de blant annet saksbehandlingsgebyrer og utlysningskostnader.

Det er foreslått at forskriften skal omfatte alle utslipp knyttet til impregnering, vask, vedlikehold og rengjøring av oppdrettsnøter.

Nullutslipp av miljøfarlige kjemikalier

Med miljøfarlige kjemikalier menes kjemikaler som kan føre til skader i miljøet. Det arbeides kontinuerlig med oppdatering av kriteriene for miljøfare og klassifiseringen av kjemikalier, og det er derfor ikke mulig å si hvilke kjemikalier som vil bli omfattet av begrepet. I dag er kobber det miljøfarlige kjemikaliet som benyttes i størst omfang i oppdrettsnæringen, og krav om nullutslipp vil derfor først og fremst gjelde kobber.

Andre miljøfarlige kjemikalier som benyttes i enkelte notimpregneringsmidler er for eksempel diuron, tolylfluanid og løsemidler. De fleste vaske- og desinfeksjonsmidler inneholder ingen miljøfarlige kjemikalier, men noen gjør det. Det er foreslått at krav om nullutslipp også skal gjelde for disse kjemikalier.

Restriksjoner ved rengjøring av nøter på oppdrettslokalitetene

Forslaget om nullutslipp vil innebære at det ikke vil bli tillatt å vaske, rengjøre eller på annen måte fjerne begroing fra oppdrettsnøter på oppdrettsanlegg, dersom det er brukt impregneringsmidler som inneholder miljøfarlige kjemikalier. Dette fordi slike aktiviteter også fjerner rester av impregneringsmidler, og det ikke er mulig å unngå at disse slippes ut i miljøet.

Overgangsperiode frem til 1. januar 2005

Forskriften skal, etter planen, tre i kraft 1.1.2002. Krav om nullutslipp vil kreve omstilling i notverksteder og oppdrettsbedrifter. Det er derfor foreslått en overgangsperiode frem til 1. januar 2005.

Prosessen videre

Høringen har som formål å få konsekvensene grundig belyst før den endelig forskrift utarbeides. Høringsfristen utløper 10. oktober. Uttalelsene skal være skriftlige. SFT vil systematisere uttalelsene, og veie dem mot hverandre og mot forskriftens formål. Andre viktige elementer i avveiningene vil være lokale forurensningsproblemer, nasjonale utslippsmål, forvaltningsprinsipper og øvrig regelverk.

SFT vil vurdere om uttalelsene gir grunnlag for å endre forskriftsteksten og utarbeide et endelig forslag til forskrift. Det endelige forslaget sendes Miljøverndepartementet som eventuelt vedtar forskriften. Alle som har gitt uttalelser vil bli orientert om resultatet.

Relaterte lenker

Tema