Ny letebrønn i Barentshavet

SFT kan akseptere at det gis samtykke til Statoils leteboring av en ny brønn i Barentshavet dersom operatøren iverksetter de beredskapstiltak SFT har stilt krav om. Stortinget har åpnet Barentshavet Sør for leteboring og SFT mener boringen av den nye brønnen tilfredsstiller Stortingets forutsetninger.

Krav til beredskap mot akutt forurensning

Brønn 7121/5-3 er den femte brønnen som bores i Barentshavet Sør i denne omgangen. Miljørisikoanalysene viser at det oppnås en akseptabel miljørisiko for leteboringen i denne brønnen selv uten effekten av en oljevernberedskap. Sannsynligheten for utslipp til sjø er lav og Statoil har estimert at utblåsningsraten er lav. SFT har allikevel valgt å skjerpe kravene til kyst- og strandsoneberedskapen for om mulig å øke effektiviteten og redusere responstiden ved en akutt forurensningssituasjon.

Miljørisikoanalysen er tilpasset den nye posisjonen for den planlagte boringen, basert på analysen som ble utført i forbindelse med boringen av fire brønner fra august i fjor til februar-mars i år. Det er også utarbeidet en beredskapsanalyse og en beredskapsplan med basis i det arbeidet som ble gjort for de fire andre brønnene. 

SFT understreker at effektiviteten av konvensjonelt, mekanisk oppsamlingsutstyr er sterkt væravhengig. Men det framgår av analysene at en akseptabel miljørisiko oppnås selv uten at effekten av beredskap medregnes. Beredskapen vil derfor i de periodene den fungerer, bidra til å redusere miljørisikoen ytterligere i forhold til kriteriene for å akseptere leteboringen. 

Tillatelse til utslipp

SFT har gitt Statoil tillatelse til utslipp av kaks, sementerings- og riggkjemikalier i forbindelse med boring av brønn 7121/5-3 i Barentshavet. Alle kjemikalier som krever utslippstillatelse er testet med hensyn på økotoksikologiske egenskaper (nedbrytbarhet, potensiale for akkumulering i næringskjeden og akutt giftighet overfor marine organismer), og Statoil har foretatt en miljøvurdering i henhold til myndighetenes krav. Egenskapene til de fleste kjemikaliene tilsier at de vil ha liten effekt på det marine miljøet ved utslipp. Forbruket av kjemikalier skal være så effektiv som mulig slik at utslippene blir små. 

Tillatelsen spesifiserer at Statoil ikke kan bruke oljebasert borevæske. Dette gjelder selv om Statoil ikke planlegger å slippe det ut. Selskapet må derfor bare bruke vannbasert borevæske. Statoil må gi tilbakemelding til SFT innen tre måneder etter avsluttet boring med beskrivelse av mengde vannbasert borevæske som har blitt gjenbrukt, samt erfaringene med gjenbruk. Forbruk og utslipp av kjemikaliene skal også rapporteres. 

SFT har tidligere pålagt operatøren å gjennomføre miljøundersøkelser før leteboringen finner sted. Grunnlagsundersøkelser har derfor blitt gjennomført også for denne siste brønnen. Operatøren har dessuten et spesielt ansvar for å avdekke mulige koraller, og at det ved et eventuelt funn skal tas hensyn til dette ved oppankring av rigg. SFT har også tatt hensyn til eventuelle forekomster av koraller i sin konsesjonsbehandling. 

SFT påla Statoil å søke om utslippstillatelse for leteboringen fordi Barentshavet er et miljøfølsomt område. Det er ikke normal praksis ved leteboring i områder der miljøforholdene er godt kjent, og der det ikke er stor sannsynlighet for forekomst av spesielt miljøfølsomme miljøressurser.

Relaterte lenker

Tema