Havmiljøet fremdeles truet

Arbeidet for å beskytte det marine miljøet i nordøst-Atlanteren har hatt en betydelig positiv effekt, selv om det fremdeles er nødvendig med ytterligere tiltak. Det viser en serie rapporter om miljøtilstanden som er utarbeidet av Kommisjonen for beskyttelse av det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhav (Ospar).

Hovedrapporten ”The Quality Status Report (QSR) 2000” oppsummerer for første gang status for havmiljøet i hele Ospars konvensjonsområde. Fem regionale rapporter gir i tillegg en mer detaljert beskrivelse av ulike regioner. De regionale rapportene om Nordsjøen og arktiske farvann beskriver norske havområder.

Tilstandsrapportene fokuserer på effektene av menneskelig aktivitet på det marine miljø. To problemstillinger framheves i alle de regionale tilstandsrapportene: Behovet for en bærekraftig utnyttelse av fiskebestandene, og behovet for å fortsette innsatsen for å redusere utslipp av forurensende stoffer til havmiljøet. 

Quality Status Report 2000

Innsatsen som er gjort av Ospars medlemsland siden Oslo- og Pariskonvensjonene trådte i kraft på 70-tallet har resultert i et betydelig forbedret vern av det marine miljøet i nordøst-Atlanteren. Tendensene til forverring av forurensningssituasjonen er snudd, og i mange tilfeller er tilførslene av forurensninger stoppet. Det er fortsatt en rekke tiltak som må settes i verk, men de nye Ospar-strategiene er et godt rammeverk for å gjennomføre slike tiltak. Disse strategiene åpner en mulighet for å få til store forbedringer i havmiljøet i nordøst-Atlanteren i løpet av neste generasjon.

Quality Status Report for Region I – Arktiske farvann

Menneskelig påvirkning i forbindelse med fiskerier gir grunn til bekymring i arktiske farvann, selv om effekten ikke er så alvorlig som i andre regioner. På grunn av områdets spesielle rolle i det globale klimasystemet, kan eventuelle menneskeskapte klimaendringer medføre store regionale effekter. Når det gjelder forurensninger er regionen et av de reneste havområdene innen Ospars konvensjonsområde. Likevel gir de høye konsentrasjonene av organiske miljøgifter i marine organismer grunn til bekymring, ettersom disse miljøgiftene kan ha alvorlige potensielle biologiske effekter. Kildene til disse forurensningene finnes både i og utenfor regionen. Ulike lokale forurensningsproblemer finnes nær enkelte byer og tettsteder.

Quality Status Report for Region II – Nordsjøen

Nordsjøen er preget av den mest konsentrerte menneskelige aktiviteten innen Ospar-området. Effektene av fiskerier, organiske miljøgifter og potensielle konsekvenser av klimaendringer er de viktigste årsakene til bekymring. Problemer knyttet til næringssalter finnes langs sørøst- og sørkysten av regionen. Siden forrige statusrapport i 1993 er situasjonen bedret med hensyn på enkelte organiske miljøgifter, fosfor, tungmetaller og olje fra borekaks.

Men fremdeles er det en del problemer som må løses. Påvirkning fra fiskeriene, nivåer og effekter av andre organiske stoffer (for eksempel hormonhermende stoffer), nitrogen fra landbruk og byområder samt tilførsler av produsert vann fra offshoreindustrien har ikke endret seg vesentlig. I enkelte tilfeller har tilførslene økt.

Tema