Tiltak for å løse problemet med miljøgifter i fjordene

Forurensede fjordområder er et av våre største gjenværende lokale miljøproblem. Det reduserer både folks muligheter til å fiske i lokalmiljøet og muligheten til å drive næringsvirksomhet, som for eksempel oppdrett. SFT foreslår nå omfattende tiltak for å bedre situasjonen.

På oppdrag fra Miljøverndepartementet har SFT foretatt en grundig drøfting av viktige utfordringer og prioriterte satsingsområder i det videre arbeidet med å rydde opp i forurensede fjorder.

I rapporten ”Miljøgifter i norske fjorder” foreslår SFT å:

  • Redusere utslippene fra gjenværende kilder på land, som for eksempel skipsverft  
  • Gjennomføre tiltak for å minske spredning av miljøgifter ved at båter virvler opp forurenset sjøbunn i havneområdene og gjennomføre opprydding der forurenset sjøbunn har stor betydning for forurensningssituasjonen  
  • Komme i gang med opprydding i en forurenset fjord og bruke dette som et pilotprosjekt for å sikre rask utvikling av praktisk erfaring og grunnleggende kunnskap  
  • Lage tiltaksplaner for opprydding i hver enkelt fjord  
  • Fullføre gjenstående kartlegging for å få oversikt over problemet langs kysten

Kostnadene på oppryddingen blir omfattende og er selvfølgelig avhengig av ambisjonsnivået. Dersom man skal kunne oppheve kostholdsråd i alle fjorder med unntak av de innerste byområdene og hindre ytterligere spredning av miljøgiftene, anslår SFT at det vil koste 8 milliarder kroner. 

Dersom ambisjonsnivået heves slik at det kan drives fiske og fangst også i de indre fjordområdene anslås kostnadene til 25 milliarder kroner. 

Miljøgifter i fjorder

  • Miljøgifter representerer et betydelig forurensningsproblem i norske fjordområder. Det er vanlig å finne høye konsentrasjoner av en eller flere alvorlige miljøgifter, som for eksempel PCB, TBT og PAH, i sjøbunnen i nærheten av byer og industrivirksomhet.
  • Miljøgifter avsatt på sjøbunnen utgjør sammen med dagens utslipp en stor belastning på marine organismer og økosystem.
I utgangspunktet er det den som har forurenset som skal betale for å rydde opp i fjordene. Men fordi årsakene til forurensningen ofte kan være uklare, at den eller de hovedansvarlige for forurensningene ofte ikke lengre eksisterer eller ikke har tilstrekkelig økonomi til å betale for oppryddingstiltak, er det ikke sikkert at dette prinsippet fører fram i dette tilfellet. 

Etter SFTs vurdering er derfor statlige tilskuddsmidler i en annen størrelsesorden enn tilfelle har vært fram til i dag nødvendige for en storstilt opprydding i fjordområdene.

Undersøkelser for å vurdere behov for kosholdsråd gjenstår, med unntak for enkelte fjorder, på kyststrekningen fra og med Hordaland til og med Nordland. I 2000 er det gjennomført undersøkelser i havner i ytre Oslofjord og i Rogaland og behov for eventuelle kostholdsråd vil bli vurdert når resultatene er klare.

Relaterte lenker

Tema