Økte utslipp av olje på norsk kontinentalsokkel

I 1999 fortsatte trenden med økte oljeutslipp til sjøen fra norsk kontinentalsokkel. Utslippsøkningen skyldes økt mengde produsert vann fra norsk oljevirksomhet, viser en ny rapport fra SFT. Men rapporten viser også at det er klar nedgang i utslippene til sjøen av kjemikaliene med dårligst miljøegenskaper.

SFT-rapporten "Utslipp på norsk kontinentalsokkel 1999: Olje, kjemikalier og utslipp til luft" gir en samlet oversikt over rapporterte utslipp til sjø og luft fra installasjonene på norsk kontinentalsokkel i fjor. Rapporten er sammenstilt på grunnlag av operatørenes egenrapportering.

Utslippene til sjø av produsert vann har økt jevnt på 90-tallet, noe som gjenspeiler at oljefeltene blir eldre. I 1999 ble det sluppet ut nesten 99 millionert tonn produsert vann, mot nærmere 91 millioner tonn i 1998. Det medførte at det ble sluppet ut 2467 tonn olje med produsert vann i 1999, mot 2111 tonn i 1998. 

Rapporten viser klar nedgang i utslippene til sjøen av kjemikaliene med dårligst miljøegenskaper. 1999 er det første året hvor det ikke er rapportert om utslipp fra norsk kontinentalsokkel av kjemikalier som inneholder hormonhermende forbindelser. Men bruken av kjemikalier som regnes for å ha liten effekt på det marine miljøet øker. Bruk og utslipp av kjemikalier var således relativt stabilt fra 1998 til 1999. 

Utslippene til luft fra installasjonene på norsk sokkel var i 1999 omtrent som i 1998. Utslippene av karbondioksid (CO2), nitrogenoksider (NOx) og flyktige organiske forbindelser (NMVOC) var forholdsvis stabile, mens det for svoveloksider (SOx) ble rapporte om nedgang.

Relaterte lenker

Tema