Mangler dokumentasjon ved avfallstransport

En to-dagers kontroll av mer enn 50 avfallstransporter ut og inn av Norge, viste at over 60 prosent manglet dokumentasjon som myndighetene krever. Dette er dokumentasjon som bl. a. skal bidra til at avfallet blir forsvarlig håndtert, og hindre at enkelte land blir dumpingplasser eller utskipningsland for ulovlig avfall.

- Vi er fornøyd med at det ser ut til å være få ulovlige avfallstransporter, men ser samtidig alvorlig på at så mange mangler påkrevet dokumentasjon, sier SFT-direktør Håvard Holm. Resultatene er omtrent som de var i 1997 og det er litt skuffende at vi ikke kan se vesentlige forbedringer.

I alt ble 694 transporter kontrollert. 54 av disse viste seg å være avfallstransporter hvorav 47 var på vei ut av Norge. Resultatene fra aksjonen viser at 60 prosent av avfallstransportene manglet dokumentasjon på gjenvinningsform for avfall som ikke trenger eksporttillatelse. Ellers manglet noen transporter kopi av eksporttillatelser. To transporter med blandet husholdningsavfall som manglet eksporttillatelse ble sendt i retur til den norske avsenderen.

Kontrollen som ble gjennomført ved Svinesund, Ørje, Larvik, Sandefjord, Meråker, Narvik, Skibotn og Oslo havn, 8. og 9. september, var et samarbeid mellom SFT, Utrykningspolitiet og Tollvesenet.

I følge forskrift om grensekryssende transport av avfall som trådte i kraft i 1995, skal alle avfallstransporter inn og ut av landet bringe med seg papirer som dokumenterer hvem som eier avfallet, hva slags avfall transporten inneholder, hvor avfallet skal og hvordan det vil bli håndtert til slutt. For flere typer avfall gjelder det spesielle regler som krever at avsender har eksporttillatelse fra Statens forurensningstilsyn.

Formålet med forskriften er at myndighetene skal kunne holde seg orientert om avfallstrafikken. Dette er viktig for å sikre at avfallet blir forsvarlig behandlet enten via resirkulering eller sluttbehandling samt for å hindre at enkelte land blir dumpingplasser eller utskipningsland for ulovlig avfall. I tillegg ønsker man å påse at avfall behandles i anlegg nær avfallskilden så lenge det er mulig.

Mangler funnet hos norske avsendere og mottakere av avfall under aksjonen, vil bli fulgt opp fra SFTs side. I tillegg vil SFT fortsette arbeidet med å informere om forskriften.

Tema