Langtransportert forurensning gir mer miljøgifter

En landsomfattende undersøkelse av slammet på bunnen (sedimenter) i 231 norske innsjøer viser at innholdet av bly i de mest belastede områdene er redusert de siste ti årene. Det er ikke mulig å se noen tilsvarende reduksjon for kvikksølv.
Innsjøsedimentene i store deler av Sør-Norge er tydelig forurenset av bly, kvikksølv og kadmium sammenlignet med sedimenter fra tiden før den industrielle revolusjon. Langtransportert luftforurensning er hovedårsaken til det økte innholdet av metaller i innsjøsedimenter.
 
Undersøkelsen gir en landsomfattende oversikt over endringer i tilførsel av metaller fra luftforurensning, og den er ikke en analyse av den generelle miljøtilstanden i hver enkelt innsjø. En tilsvarende undersøkelse ble utført på midten av 1980-tallet.
 
Metaller som tilføres via nedbør og støv vil etter hvert synke til bunnen av innsjøene og avsettes kronologisk i innsjøsedimentene, som dermed blir et slags historisk forurensningsarkiv. Endringer i nivåene av metaller i sedimentene kan derfor fortelle mye om utviklingen av forurensningsgraden fra førindustriell tid og fram til i dag. Innsjøene er valgt ut med tanke på at forurensningene ikke kommer fra direkte utslipp til innsjøen, og metallene stammer hovedsakelig fra langtransportert forurenset luft og nedbør. I tillegg ser man lokalt klare økninger i forurensningsgrad for enkelte metaller rundt smelteverk og metallurgisk industri.
 
I Sør-Norge er bunnsedimentene i innsjøene moderat til markert forurenset av bly (noe som tilsvarer klasse 2-3 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er meget sterkt forurenset). I de mest belastede områdene har det vært en nedgang i konsentrasjonen de siste ti årene på grunn av en generell utslippsreduksjon. Forurensningsgraden for kvikksølv, antimon, arsen og vismut er noe lavere enn for bly, men i motsetning til bly har ikke konsentrasjonene av kvikksølv avtatt siden forrige undersøkelse. 

Verdiene av sink og kadmium er høyest i Sør- og Sørøst-Norge. Dette er trolig et resultat av utslipp fra industriell aktivitet i Øst-Europa. Lokale utslipp har ført til økte verdier i Arendal- og Karmøyområdet. En generell tendens er at forurensningsgraden avtar nordover i landet. Et unntak er jod og brom, hvor de høyeste nivåene er registrert i kystområdene på Vestlandet og langs Nordlandskysten. I tillegg er innsjøene i Sør-Varanger markert påvirket av kobber og nikkel fra russiske smelteverk i grensetraktene. 

Undersøkelsen er foretatt av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), og inngår i Statlig program for forurensningsovervåking. Resultatene gir et solid grunnlag for framtidig overvåking, spesielt når det gjelder langtransportert luftforurensning, og er et skritt på veien mot et mer helhetlig bilde av forurensningssituasjonen.

Tema