Deltakerne i Naturpanelets møte samlet i Bergen.

Grunnlaget for naturpanelet lagt i Bergen

FNs naturpanel sine to styrende organer møttes denne uka i Bergen for å legge grunnlaget for naturpanelets arbeid. Panelet, som er naturmangfoldets parallell til FNs klimapanel, skal starte arbeidet for fullt til neste år.

Fakta om FNs naturpanel

- Naturpanel ble formelt opprettet i april 2012

- Det formelle navnet er Intergovernmental Platform on Biodiversity & Ecosystem Services (IPBES)

- Naturpanelet skal sammenfatte kunnskap om biologisk mangfold og økosystemtjenester og spre kunnskapen som et verktøy for poliske beslutningstaker

- Arbeidet skal etter planen starte for fullt i 2014

- Naturpanelet ledes av et byrå med ti personer og et tverrfaglig ekspertpanel med 25 medlemmer

- Norge har en av Europas to representanter i Naturpanelets byrå

- Direktoratet for naturforvaltning er nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet 

Arbeidsmøtet i Bergen samlet ti medlemmer av Naturpanelets byrå og 23 medlemmer av panelets tverrfaglige ekspertgruppe. Dette var det første møtet i de to organene.

Som FNs klimapanel, skal også Naturpanelet samle inn kunnskap fra verdens fremste eksperter, systematisere kunnskapen og gjøre den tilgjengelig i form av rapporter. Naturpanelet vil arbeide med spørsmål knyttet til naturmangfoldet vårt og oppsummere status og gi råd om hvordan vi kan håndtere truslene mot naturmangfoldet og økosystemtjenestene som naturen leverer.

– Etableringen av panelet viser at verdens land har forstått alvoret i tapet av naturmangfold globalt. Panelet får en krevende jobb, men den er viktig. Vi risikerer alvorlige følger for den langsiktige velferden til menneskene hvis den negative utviklingen for naturmangfoldet i verden får fortsette som i dag, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Utkast til arbeidsprogram

Under møtet i Bergen har deltakerne arbeidet med det som skal bli Naturpanelets første arbeidsprogram. Verdens land og internasjonale miljøavtaler har levert innspill til oppgaver og tema som de mener det er viktig at Naturpanelet tar fatt i. Deltakerne i møtet har jobbet med å prioritere mellom innspillene og legge grunnlaget for et forslag til arbeidsprogram som behandles i det neste plenumsmøtet i Naturpanelet i desember.

–Norge har tatt vertskapsrollen for dette møtet blant annet for å sikre framdrift i arbeidet. De to organene som har vært samlet i Bergen er selve motoren i Naturpanelets arbeid. Om panelet skal kunne begynne jobben sin til neste år, må et arbeidsprogram utarbeides før årsskiftet, sier Sollie.

Møtet i Bergen har også diskutert prosedyrer for hvordan Naturpanelet skal jobbe og hvordan ulike interessenter skal involveres i arbeidet. Slike prosedyrer er avgjørende for troverdigheten til de resultatene panelet leverer.

En mulighet for Norge

Uka på Vestlandet har gitt Norge mulighet til å presentere forskningsmiljøene våre for de sentrale representantene i Naturpanelet. Norsk marinforskning ble for eksempel presentert under en ekskursjon til Havforskningsinstituttet sin forskningsstasjon på Austevoll, hvor også Norges Forskningsråd deltok.

– FN-panelene for både klima og natur trenger bidrag fra verdens fremste forskere på en rekke felt i arbeidet sitt. Besøket i Norge har gitt mulighet til å vise de sentrale personene i Naturpanelet hva vi kan bidra med fra norsk side, sier Janne Sollie.

Direktoratet for naturforvaltning var vertskap for møtet.

Flere internasjonale konvensjoner har vært representert i møtet som observatører, blant dem konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), konvensjonen om handel med trua arter (CITES), konvensjonen om trekkende arter (CMS) og FNs forørkningskonvensjon (UNCCD).

Relaterte lenker

Tema