Ekspertene som har vært samlet i Bodø på ekskursjon i felt.

Diskuterte skog i Barentsregionen

En strategi for å bevare skog i Barentsregionen var et av temaene som ble diskutert da nordiske og russiske eksperter møttes i Bodø denne uka.

Barentsregionen har store områder med urørt skog. Boreal skog som den kalles, er viktig i klimasammenheng. Skogen bidrar til å binde store mengder CO2, ikke minst i jorda og dødt plantemateriale. Den boreale skogen er også viktig for artsmangfoldet i regionen.

Ekspertmøtet i Bodø har gjennom foredrag og diskusjoner jobbet med hvordan den boreale skogen i regionen kan beskyttes.

– Det jobbes med en bevaringsstrategi for store, urørte skogområder i Barentsregionen. Strategien skal være ferdig til et ministermøte i Barentssamarbeidet til høsten. I Bodø har ekspertene fra fire land diskutert strategien og kommet med forslag til hva den bør inneholde, sier seniorrådgiver Jan-Petter Huberth Hansen i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Fokus på leveområder

Barentssamarbeidet ble etablert i Kirkenes i 1993 som en bærebjelke for samarbeidet i nord. Ekspertene som har vært samlet i Bodø er med i et kontaktforum som er etablert under Barentssamarbeidet for å jobbe med vern av habitater eller leveområder. Foruten boreal skog, har møtet vært innom naturvern i regionen generelt og vern av våtmarker og kystområder. Kommende klimaendringer ble også viet oppmerksomhet.

– Klimaendringer er en joker, og kanskje spesielt i nordområdene hvor temperaturøkningen ventes å bli størst. I møtet har vi fått presentert modeller som viser hvordan klimaendringene kan påvirke naturen i nord. Vern av natur kan være et viktig tiltak for å motvirke effektene av et endret klima, sier Huberth Hansen.

Viste fram Nordland

For første gang har det geologiske mangfoldet i naturen vært omhandlet i et ekspertmøte som dette. Geodiversitet er begrepet som brukes internasjonalt for å beskrive variasjonen av geologiske forekomster og landskap, og prosessene som påvirker dem.

Ekspertene har hørt foredrag om det geologiske mangfoldet i Barentsregionen, og arbeid som er gjort for å bevare arbeid som er gjort for å ta vare på mangfoldet blant annet i Timan-Nord-Ural-provinsen i Russland.

– Deltakerne har fått se geologiske forekomster i Nordland og har blant annet vært på grottevandring i de store kalkforekomstene i Nordland. Vi har også vist dem Saltstraumen og våtmarksområder i fylket, sier Jan-Petter Huberth Hansen.

Dette er sjuende gang at eksperter fra Norge, Sverige, Finland og Russland samles for å diskutere hvordan viktige leveområder for arter i hele Barentsregionen kan beskyttes og bevares. Denne gangen deltok 50 personer i en uke med foredrag, diskusjoner og ekskursjoner i Nordland.

Direktoratet for naturforvaltning var vertskap for møtet.

Relaterte lenker

Tema