Lus1-Bengt Finstad1 - kan brukes på DNs nettsider og publikasjoner

Presset fra lakselusa øker

Innsiget av mellomstor og stor laks til Sør- og Vest-Norge økte betydelig i 2011 og 2012, men infeksjonspresset fra lakselus ser nå ut til å ha økt igjen. Det gjør framtida usikker for villaksen.

Dette viser Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) sin rapport for 2013. At antall mellomlaks (3-7 kilo) og storlaks (over 7 kilo) har økt kan knyttes til bedre vilkår for overlevelse i havet. Også i andre europeiske land ble økningen registrert, men i Norge gjaldt den kun for de sørlige og vestlige delene av landet.

Samtidig kan smolt fra mange bestander i Vest-Norge ha blitt mindre negativt påvirket av lakselus og andre faktorer fra oppdrettsnæringen i 2009 og 2010. Dette er de årsklassene som kom tilbake som mellomlaks og storlaks i 2011 og 2012.

– Nå ser presset fra lakselusa ut til å ha økt igjen. Det gjør framtidig utvikling for villaksen usikker, spesielt med tanke på faren for infeksjoner, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Innsiget halvert på 30 år

Det totale innsiget av laks til kysten av Norge har vært på et lavt nivå i de siste seks årene. Fra 1983 til 2012 er det mer enn halvert, primært på grunn av at innsiget av smålaks (under 3 kilo) er kraftig redusert.

Til tross for bedringen i 2011 og 2012 har innsiget på lang sikt vært sterkere redusert i region Vest-Norge enn i resten av landet. Påvirkningsfaktorer fra oppdrett er sannsynligvis den viktigste årsaken.  I region Sør-Norge har innsiget av laks økt siden 1980-tallet på grunn av reetablering av laks i kalkede vassdrag.

Redusert beskatning hjalp

Målene for å justere fisket etter bestandsutviklingen i perioden 2009-2012 var sikkert – eller sannsynlig – nådd for 78 prosent av de vurderte bestandene, og det er en klar forbedring sammenlignet med perioden 2006-2009. Overbeskatning framstår ikke som noen stor trussel, med unntak for bestander i Tanavassdraget.

– En viktig årsak er at beskatningen er redusert, både i sjøfisket og elvefisket. I Sør- og Vest-Norge ga det store innsiget av mellom- og storlaks i 2011 og 2012 en betydelig bedring av situasjonen for bestandene. Rømt oppdrettslaks og lakselus framstår som de to truslene mot den norske laksebestanden som vi ennå ikke har tilstrekkelig kontroll på, sier Janne Sollie.

Relaterte lenker

Tema