Det blir lettere å telte i strandsonen

Lettere å telte i strandsonen

En forskrift til friluftsloven blir i disse dager sendt ut på høring. Forskriften vil gi klarere regler for ferdsel i skogplantefelt og ferdsel på private veier i innmark. Samtidig åpner forskriften for at folk kan slå opp telt bare 50 meter fra bebodd hus eller hytte i strandsonen. Det er en reduksjon på 100 meter fra hovedregelen nedfelt i friluftsloven.

-Bakgrunnen for forslaget om å tillate telting nærmere bebodde hus og hytter, er at lang tids utbygging av strandsonen medfører at det i store deler av landet er vanskelig å finne steder hvor en lovlig kan sette opp et telt. Skal det være minimum 150 meters avstand til hus eller hytte, kreves det i realiteten en ubebygd strekning på over 300 meter. I de tettest bebygde områdene kan det i dag være vanskelig å finne mange såpass lange strekninger langs kysten som er egnet til å sette opp et telt, sier seniorrådgiver i friluftlivsseksjonen, avdeling for naturbruk og vern, i Direktoratet for naturforvaltning, Arild Sørensen.

Unntaket fra 150 meters regelen for telting vil kunne bli innført i kystområdene i alle kystkommuner i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder. Videre i en rekke kystkommuner i Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Med kystområder menes i denne forskriften arealer som ligger nærmere sjø enn 100 meter.

Retten til telting i utmark inntil 50 meter fra nærmeste bebodde hus eller hytte vil likevel ikke gjelde for grupper over 10 personer, eller for campingvogner og bobiler. Den vil heller ikke gjelde for enkelte områder som av særskilte årsaker er regulert eller sikret gjennom statlige eller kommunale vedtak.

Private veier

Den nye forskriften tar også for seg retten til å ferdes på private veier i innmark. Dette er veier og stier som ligger med fulldyrket mark eller kulturbeite på begge sider av veien, og som fører til utmark. Friluftsloven har gitt en utvidet mulighet for allmenheten til å bruke disse veiene med[AS1] , sykkel eller på hest.  I forslaget til forskrift strammes retten litt til, slik at allmenhetens ferdsel ikke medfører ulempe for utøvelse av landbruksdriften.

-Dette dreier seg om god ferdselskultur. Veier det her er snakk om brukes av skurtreskere og traktorer. Forskriften ønsker å hindre sammenstøt med bønder i arbeid som bruker veiene i næringsøyemed. I slike situasjoner og i perioder med mye nytteferdsel må de som benytter veiene til friluftsliv vise aktsomhetsregler og vike, sier Arild Sørensen.

Ferdsel på sti i innmark må skje på en måte slik at stien ikke skades, og der det ikke er opparbeidet sti, kan ferdsel i innmark bare skje med grunneiers samtykke

Skogplantefelt

Den nye friluftsloven endret skogplantefelt fra å være innmark til å bli utmark. Denne endringen medfører utfordringer, fordi nyplantet eller naturlig skogsforyngelse er lett utsatt for skade. Uforsiktige friluftslivsutøvere vil kunne forårsake skader som rammer skogseier. I forskriften som nå legges ut på høring defineres skogplantefelt til å være områder der de nye skogplantene er under knehøyde.

Høringsforslaget til forskriften legger opp til at det ikke skal være tillatt å ferdes i områder for juletreproduksjon.  Videre heter det at ferdsel i skogplantefelt skal foregå hensynsfullt og varsomt, slik at det ikke oppstår skade på skogsforyngelsen. Det vil også være forbudt å sette opp telt eller tenne bål eller gjøre opp ild på annen måte i skogplantefelt.

Friluftsloven ble endret med virkning fra 1. januar 2012. Endringene var et ledd i oppfølgningen av stortingsmelding nummer 39 (2000-2001), om å styrke friluftsloven på flere sentrale punkter. Endringene medførte samtidig et behov for nærmere presisering av hva som ligger i kravet til god ferdselskultur i friluftslovens paragraf 11. Forarbeidene til loven forutsetter at dette ble presisert i en egen forskrift under friluftsloven. Hjemmel for forskriften finnes i friluftslovens paragraf 23, og det er Miljøverndepartementet som er vedtaksmyndigheten.

Forskriften sendes nå ut på høring. Høringsfristen er satt til 1. juli.


 

Tema