Naturarkivet-KA_100711_6685

Oppdaterer status for inngrepsfri natur

Statusen for inngrepsfri natur i Norge skal kartlegges i år. Kartleggingen vil gi tall for utviklingen siden forrige kartlegging, som ble gjort i 2008.

– De som forvalter inngrepsdata får stadig bedre kvalitet på sine registre.  Muligheten for å få samlet inn gode data er derfor bedre enn noen gang tidligere, sier seniorrådgiver Ole T. Nyvoll i Direktoratet for naturforvaltning (DN). Kartleggingen skjer i regi av DN. 

Stadig mindre inngrepsfritt

Inngrepsfrie naturområder i Norge er områder som ligger én kilometer eller mer i luftlinje unna tyngre tekniske inngrep som veier, jernbane, større kraftlinjer og vassdragsreguleringer. På grunn av ny utbygging blir det stadig mindre igjen av inngrepsfri natur her i landet. Noen få områder blir likevel tilbakeført til inngrepsfri natur. Det kan for eksempel skje som følge av at ei kraftlinje saneres.

Oppdateringen av status per januar 2013 vil gi grunnlag for en detaljert statistikk. Den viser hvordan arealene som utgjør inngrepsfri natur har utviklet seg i hver enkelt kommune. Man vil også få fram hvilke inngrepsfrie områder som har falt bort, fordelt på type inngrep og hvilken samfunnssektor som er involvert. Samlet sett er arbeidet med oppdatering av kart og statistikk for de siste fem årene  en stor analysejobb.

Data fra flere myndigheter

Oppdateringen gjøres i et samarbeid mellom flere offentlige myndigheter. Statens kartverk og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE ) er blant de sentrale leverandørene av data. DN er også avhengig av bidrag fra de enkelte kommunene, blant annet for å få inn oppdatert informasjon om veier i jord- og skogbruket. Dessuten har landets fylkesmenn en viktig oppgave med å koordinere arbeidet innen sitt fylke.

– Feil og mangler man kjenner til i eksisterende data skal også korrigeres. DN tar sikte på å ha klar oppdaterte kart og statistikk  mot slutten av 2013, sier Nyvoll.

Relaterte lenker

Tema