Norsk natur på kartet

Store mengder nye data, en raskere og mer brukervennlig tjeneste og detaljerte grunnkart er blant nyvinningene når Naturbase lanseres i ny versjon.

Naturbase

Lurer du på hvor mange sjøfuglreservater vi har i Norge og hvor de ligger? Hvilke truede arter som lever i området rundt hytta? Om staten har vært med på å betale for badestranda du bruker om sommeren?

Dette og mye mer får du tilgang til i Naturbase, som nå har kommet i en kraftig opprustet versjon. Naturbase er Direktoratet for naturforvaltning (DN) sin innsynsløsning til kartfestede data om naturmangfold og friluftsliv.

- Vi håper nå vi har gjort Naturbase til et mer anvendelig og brukervennlig verktøy. I denne versjonen har vi forsøkt å legge opp til større fleksibilitet og mer detaljert innhold, men samtidig gjort noen endringer for å gjøre bruken enklere, sier Torfinn Sørensen, seksjonssjef i DN

Naturbase er i utgangspunktet etablert for bruk i arealforvaltning, særlig i kommunene. I mange forvaltningssaker krever lovverket at man tar hensyn til naturverdier, for eksempel i utbyggingssaker og reguleringsplaner. Med naturbase gjøres denne jobben enklere ved at man lett får tilgang til registrerte data for et aktuelt område, alt kartfestet.

Men innsynsløsningen kan også brukes til mye annet. Du kan lage ditt eget turkart, eller vise hvor du har vært og hva du opplevde. Naturbase kan gjerne brukes i undervisningssammenheng, og egner seg godt som datagrunnlag i studentoppgaver.

Mer innhold

I Naturbase får du nå tilgang til en lang rekke nye data fra DN som tidligere kun har vært tilgjengelig i egne innsynsløsninger. Dette gjelder blant annet utvalgte naturtyper og økologiske funksjonsområder for prioriterte arter.

Den nye løsningen viser også data fra en del nye eksterne kilder. Blant annet er data om trua og sårbare arter fra Artskart (Artsdatabanken) nå tilgjengelig også i Naturbase.

I tillegg gjøres Institutt for skog og landskaps miljøregistreringer i skog tilgjengelig i Naturbase. Ved å koble Skog og landskaps data med innholdet i Naturbase kan du for eksempel få en god oversikt over hvilke registrerte forekomster man må ta hensyn til i skog.

Mer fleksibilitet

For den som er vant til å jobbe med digitale kart åpnes nå enda fler muligheter. Samtidig med ny innsynsløsning lanserer DN en egen løsning for nedlasting av data. Dette er nyttig for brukere som legger data inn i egne GIS-systemer og bruker dem derfra. Kommunene er et eksempel på en slik brukergruppe.

Samtidig kan dataene vises mer fleksibelt ved at brukeren har flere muligheter til å detaljere kartvisningen og bestemme selv hvilke deler av et datasett som skal vises i kartet.

Bedre kvalitet

Faktaarkene som følger områdene har også blitt opprustet og inneholder nå flere opplysninger. Grunnkartet i den nye løsningen har blitt bedre, raskere og mer detaljert. Det er nå også mulig med flyfotovisning.

Innsamling av DNs data  i Naturbase skjer i regi av DN, fylkesmennene, fylkeskommunene og kommunene. For at kvaliteten på innholdet skal være god og enhetlig er det laget egne instrukser for dette på DNs kvalitetssikringssider.

Naturbase er utviklet av Direktoratet for naturforvaltning og erstatter en løsning som har vært i drift siden 2003.

I Naturbase kan du nå finne følgende data:

 • Områder som er vernet, eller foreslått vernet, etter naturvernloven, Svalbardloven, Svalbardmiljøloven og viltloven
 • Naturtyper som er viktige å ivareta i arealforvaltningen, herunder utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven
 • Arter som har spesiell betydning for jakt og annen høsting, særlig hjortevilt
 • Arter av småvilt som det er viktig å ivareta, som sjøfugl
 • Økologiske funksjonsområder for prioriterte arter etter naturmangfoldloven
 • Kulturlandskap med viktige biologiske og/eller kulturhistoriske verdier
 • Friluftslivsområder som er sikret for allmenn bruk ved at staten har kjøpt dem eller skaffet seg spesielle rettigheter i dem
 • Inngrepsfrie naturområder i Norge
 • Motorferdselsreguleringer, reinsjaktområder, ilandstigningsplasser m.m. på Svalbard (data fra Norsk Polarinstitutt)
 • Kulturminner (data fra Riksantikvaren)
 • Miljøregistreringer i skog, skogbruksplaner og arealressurskart (data fra Skog og landskap)
 • Trua og sårbare arter (data fra Artsdatabanken)

Naturbase vil fortløpende bli videreutviklet med ny funksjonalitet og nye tjenester.

Tema