Januar 2013

Norge valgt inn i styret for Naturpanelet

Naturpanelet, som er en parallell til FNs klimapanel, har tatt form på et møte i Bonn i... 28.01.13

29 nye skogreservater opprettet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 29 skogområder som naturreservater. Vedtaket... 25.01.13

Jervebestanden skal ned i nord

Lisensfelling skal regulere jervebestanden i Norge. I tilfeller der dette ikke er... 24.01.13

Direktør for Miljødirektoratet

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) slås sammen til Miljødirektoratet fra 1. juli i år. Stillingen som direktør lyses nå ut.... 21.01.13

Fremmede bartrær kan spre seg langt

Hva avgjør hvordan fremmede bartrær sprer seg? En ny utredning gir viktig kunnskap for å... 21.01.13

Viktige leveområde blir utvalde naturtypar

Dei hardt pressa naturtypane ålegraseng og haustingsskog kan bli betre sikra mot... 21.01.13

Målrettede tiltak fører til lavere tap

Stadig færre saueeiere søker om erstatning for rovviltskade. Siden 2003 er antall søknad... 15.01.13

Rår ifrå oljeaktivitet ved Jan Mayen

Områda rundt Jan Mayen bør ikkje opnast for petroleumsverksemd. Det er Direktoratet for... 10.01.13

Vil avgrense oljeaktivitet i Barentshavet

Av omsyn til miljøet bør det berre tillatast avgrensa aktivitet i eit område som vert... 10.01.13

Forhandlinger mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget

Utviklingen i Tana har vært bekymringsverdig i lang tid. En ny avtale mellom Norge og... 09.01.13