Genmodifisert mygg kan brukes til å bekjempe sykdommer som malaria og denguefeber. Denne er en helt vanlig norsk mygg.

Risikovurdering av genmodifiserte dyr

Utviklingen i andre deler av verden gjør at EU kan forvente å få søknader om bruk av genmodifiserte dyr. EU sender nå ut et utkast til veileder for miljørisikovurdering av slike dyr på høring.

Genmodifisering av dyr brukes for å:

  • beskytte mot smittsomme sykdommer
  • øke produktiviteten
  • produsere medikamenter og andre nyttige forbindelser
  • beskytte mot skadedyr i landbruket

Siden midten av 1990-tallet har utviklingen av genmodifiserte organismer (GMO) i hovedsak dreid seg om planter. I de siste årene har det også blitt utviklet genmodifiserte dyr (GM-dyr). Det mest kjente eksemplet på GM-dyr er den genmodifiserte laksen AquaAdvantage, hvor målet er å øke produktiviteten. Genmodifisert mygg er utviklet som et ledd i arbeidet med å bekjempe sykdommer som malaria og denguefeber.  Metoden som brukes er å forhindre at larver som er etterkommere av GM-myggene kan utvikle seg til voksen mygg. På denne måten ønsker man å redusere den naturlige populasjonen av mygg og smittekilden til de to sykdommer kan dermed begrenses.

Flere instanser i Norge er involvert som nasjonale myndigheter for genmodifiserte organismer, blant annet Direktoratet for naturforvaltning (DN).

- Holdningene til genmodifiserte dyr (GM-dyr) er restriktive både i Norge og EU, men i land som for eksempel USA og Sør-Amerika har utviklingen kommet så langt at noen GM-dyr allerede er kommersielt tilgjengelige. Vi må derfor være godt forberedt på at søknader kan komme til EU og EFTA-landene, sier seniorrådgiver Diem Hong Tran i DN.

Samordner retningslinjer og ekspertise

Risikovurdering av GMO

  • Formålet med risikovurderingen er å identifisere og evaluere potensielle negative effekter av GM-dyr på menneskers og dyrs helse og miljø.
  • Risikovurdering av GM-dyr følger en «sak-til-sak» tilnærming. Informasjonskravene avhenger av GM-dyret og dets egenskaper, tiltenkt bruk og påvirkning på helse- og miljø.
  • Formålet med genteknologiloven er å sikre at fremstilling og bruk av genmodifiserte organismer skjer på en etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte, og i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten skade på helse og miljø.

EUs offisielle instans for matsikkerhet, EFSA (European Food Safety Authority), har i oppgave å vurdere mulige risikomomenter ved GMO. I 2007 gav EU-kommisjonen EFSA i oppgave å utarbeide en veiledning for vurdering av helse- og miljørisiko av GM-dyr, som også inkluderer aspekter for dyrehelse og velferd. Arbeidet har pågått i fem år og har involvert eksperter fra ulike EU og EFTA-land, også Norge.

Dokumentet tar i hovedsak for seg vurdering av genmodifisert fisk, insekter, pattedyr og fugler og stiller krav til data og metodikk som søker må inkludere i en søknad. Målet er at det ferdige veiledningsdokumentet vil bli lagt til som et vedlegg til gjeldende regelverk for genmodifiserte organismer (GMO) i EU.

- EU er i forkant av utviklingen og vil med det være bedre forberedt for eventuelle søknader om markedsføring av GM-dyr i EU, sier Tran.

Mulighet for å gi innspill

EFSA har sendt utkastet til veiledningsdokumentet på offentlig høring og alle interessenter har nå mulighet til å kommentere veiledningen. Høringsfristen er satt til 31. august 2012. EFSA vil vurdere de innkommende kommentarene i forhold til den endelige utformingen av veiledningsdokumentet.

- Norske myndigheter, herunder DN, vil i den videre prosessen i EU foreta en vurdering av veiledningsdokumentet for å sikre at forhold som er viktige for Norge og for at det norske miljøet blir ivaretatt, sier Tran.

Godkjenningsprosedyrer

Med utgangspunkt i EØS-avtalen må Norge ta stilling til alle GMO som blir godkjent i EU, og vi har gjennom en årrekke deltatt i EUs komiteer og ekspertgrupper for godkjenning av GM-planter. Prosedyrene for vurdering av GM-dyr blir lagt inn som et tillegg i EUs etablerte system for risikovurdering av GMO.

- Vi er med i hele søknadsprosessen og kan komme med innspill før en avgjørelse tas. DN har ansvaret for å gjøre faglige vurderinger og følge opp bestemmelsene i genteknologiloven ved vurdering av risiko ved utsetting av alle GMO-er i miljøet, sier Tran.

Relaterte lenker

Tema