Gratis advokathjelp i strandsonesaker

Direktoratet for naturforvaltning (DN) viderefører i 2012 ordningen med gratis advokathjelp/jussbistand til kommuner som har vanskelige strandsonesaker. Ordningen skal bidra til å sikre at allmennheten får tilgang til strandsonen, og ivareta andre allmenne interesser, som hensynet til natur, friluftsliv  og landskap.

Advokathjelpen kan benyttes i saker knyttet til friluftsloven, plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven i strandsonen. Både kyst- og innlandskommuner kan få advokatbistand.

Kommuner som trenger juridisk hjelp oppfordres derfor til å ta kontakt.

Relaterte lenker

Tema