Juli 2012

Vannforvaltningsspørsmål i vannregionene sendt på høring

Arbeidet med forvaltningsplaner for alle vassdrag pågår i Norges elleve vannregioner. Et trinn på veien til forvaltningsplaner og tiltaksprogram er å finne fram til de viktigste... 17.07.12

Vil bruke millioner på våtmarker

Om lag ti av Norges viktigste våtmarker skal restaureres i løpet av fire år. Målet er å... 16.07.12

Prioriterer natur blant betong

Det er inn med naturopplevelser, og vi vil gjerne ha dem i nærheten av hvor vi bor. Aldr... 16.07.12

Slå et slag for slåttemarkene!

Interessen for slåttemarkene som levende kulturminner har økt i de siste årene. Nå kan d... 13.07.12

Vil ta bedre vare på kystlyngheia

Kystlynghei foreslås som utvalgt naturtype, fordi den er sterkt truet i Norge. Forslaget... 12.07.12

Må vurdere grenser for GMO

Et eple vokser på en gren podet på en genmodifisert stamme. Er eplet også selv en... 10.07.12

Ny kunnskap om sjørøya

To nye rapporter gir oss mer kunnskap om sjørøya. En av konklusjonene er at antallet... 09.07.12

Stabilt innslag av rømt oppdrettslaks

Det er framleis for høg innblanding av rømt oppdrettslaks i dei viktigaste villaksvassdraga. I elvane sør for Stad var innslaget noko lågare i 2011 enn tidlegare år, men i elvan... 06.07.12

Gratis advokathjelp i strandsonesaker

Direktoratet for naturforvaltning (DN) viderefører i 2012 ordningen med gratis advokathjelp/jussbistand til kommuner som har vanskelige strandsonesaker. Ordningen skal bidra til... 06.07.12

Gir penger til fisketrapper

90 fisketrapper i Norge har behov for restaurering eller ombygging. I år gir Direktorate... 04.07.12