Juni 2012

Kalking bra for fossekallen

Kalking av vassdrag har en positiv virkning på hekkesuksessen hos fossekall. Det viser... 21.06.12

120 jerv felt siden forrige beitesesong

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har avsluttet vinterens og vårens ekstraordinære... 19.06.12

Fiskereguleringene har hatt tilsiktet effekt

Fiskereguleringene og bedre naturlig overlevelse i havet særlig for laksebestander fra... 14.06.12

Bedre kontroll med fremmede treslag

Artsdatabankens nye Svarteliste har risikovurdert en rekke fremmede treslag. Dette blir ... 13.06.12

Ny rapport om laksen i Tanavassdraget

En norsk-finsk ekspertgruppe har nå ferdigstilt sin første årsrapport om laksen i Tana.... 07.06.12

Forbud mot miljøgifter reddet vandrefalken

Miljøgifter førte til at vandrefalken nær ble utryddet i Norge. Nå er situasjonen langt... 06.06.12

Betingede fellingstillatelser er fastsatt

Rovviltnemndene og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har nå fastsatt betingede... 01.06.12