Endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

Direktoratet for naturforvaltning har 16. mai 2012 fastsatt endringer i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjeldende fra samme dato.

Den nye forskriften inneholder noen endringer fra gjeldende forskrift, blant annet i bestemmelser om aldersgrense, ettersøkshunder og fangstinnretninger.

Justering av aldersgrense

Ungdom som i løpet av kalenderåret fyller henholdsvis 14 eller 16 år kan nå delta som opplæringsjegere på henholdsvis små- og storviltjakt. Tidligere var kravet at de måtte ha fylt år før de fikk delta. Det samme gjelder for de som i løpet av kalenderåret fyller 14 år som nå kan avlegge jegerprøven, selv om de på eksamensdagen ikke har fylt 14 år.

Ettersøkshunder

Det vil ikke lenger være mulig å benytte jaktpremierte hunder som godkjent ettersøkshund på eget og tilstøtende nabojaktfelt etter jaktåret 2015/16.

Dette ble aktualisert gjennom et sporingsforsøk, hvor godkjente ettersøkshunder ble satt til å spore GPS-merket elg og hjort. Feltforsøket viste at de færreste av de ettersøkshundene som ble benyttet klarte å følge dyrene på en tilfredsstillende måte. Sammen med erfaringsbasert kunnskap vi har om dagens ordning, viste feltforsøket behov for en gjennomgang og revisjon av opplæringen av hundeførere og ettersøkshunder.

Innen 1. april 2016 må nytt opplegg for utdanning av ettersøkshunder og hundeførere være på plass. Dette må sees i sammenheng med det arbeidet som er startet for å utdanne gode ettersøkshunder for blant annet bjørn, og i den anledningen vil det også være naturlig å se på opplæringen av hund og hundefører for hjortevilt.

Fangst

Slagfelle til fangst av rev og grevling forbys. Opp gjennom årene er det fanget både hunder, katter, ørner, jerver og mennesker i disse. Dette er en felletype som for mange fremstår som skremmende fordi de er store og kraftige.

Det vil fortsatt være tillatt med bås til fangst av gaupe. Den endringen som er foretatt i forskriften er at de innvendig heldekkende platene i båsene ikke kan være av metall av hensyn til dyret som fanges.

Våpen og ammunisjon

Det blir ingen endringer på våpen- og ammunisjonsbestemmelsene. Det ble hørt på endring av prosjektilvekt for homogene prosjektiler i kaliber 6,5 mm og at våpen som transporteres i motorkjøretøy skal være nedpakket og ikke lett tilgjengelig for fører eller passasjer. I samråd med Miljøverndepartementet avventes resultatet av høringen på NOU en om ny våpenlov før det gjøres endring i bestemmelsene om våpen og ammunisjon til jakt og felling av vilt.

Bjørnejegerprøve

Det er innført et frivillig e-opplæringsopplegg for lisensfelling av bjørn. Dette gjøres for å heve den teoretiske kunnskapen om bjørn og bjørnejakt. For å bidra til human jakt og jegernes sikkerhet er det i tillegg utviklet en skyteprøve for bjørnejegere. Skyteprøven for bjørnejegere kan avlegges istedenfor den ordinære skyteprøven for storviltjegere.

Relaterte lenker

Tema