Utvidet jakttid på hjort.

Nye jakt- og fangsttider

Jakttiden på hjort utvides som et virkemiddel for å regulere bestanden. Det er en av de største endringene i ny forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun, som gjelder fra 1. april 2012.

– Vi utvider jakttiden for å unngå at den blir en begrensende faktor i arbeidet med å få kontroll på utviklingen av hjortestammen. Dette er viktig for å forhindre skader på hage, jord og skog, redusere antall påkjørsler og sikre tilstrekkelig beitegrunnlag, sier seksjonssjef Roar Skuterud i Direktoratet for naturforvaltning.

For å imøtekomme behovet for økt uttak av hjort, er den ordinære jakttiden utvidet til å gjelde fra 1. september til 23. desember. Tidligere har jakttiden for hjort gått fra 10. september til 15. november.

Direktoratet for naturforvaltning har gjort grundige vurderinger av tidligere jaktstart, og om en framskyving kan føre til at koller som blir tatt ut etterlater seg kalver. Dette er vurdert i forhold til dyrevelferdsloven og viltlovens bestemmelser.

– Etter vår vurdering er dette et svært lite problem, fordi få hjort fødes så sent på sommeren. Vi oppfordrer likevel jegerne til å være varsom med å skyte voksne koller tidlig i jakten. Dette er en grunnregel enhver jeger forutsettes å ha kjennskap til og praktisere, sier Skuterud.

Å skyte ei kolle fra en kalv kan være et brudd på dyrevelferdslovens forbud mot å hensette dyr i hjelpeløs tilstand. Forbudet håndheves av Mattilsynet og politiet.

Jakt på svartand, rugde og grågås

Jakt på svartand i perioden 10. september til 23. desember videreføres. Årsaken er at antallet som tas ut er moderat og ikke ansees som en trussel mot bestanden. Direktoratet for naturforvaltning vil likevel følge med på utviklingen for svartand i den kommende femårsperioden.

De siste års kalde vintre har ført til stor dødelighet blant rugder flere steder. Direktoratet for naturforvaltning har etter en vurdering valgt å opprettholde jakttidene for rugde.

– Vi oppfordrer likevel jegere og rettighetshavere til å være spesielt varsom med jakt på rugde under streng kulde, da dette vil stresse fuglen i en spesielt utsatt periode, sier Skuterud.

Grågås får ny jakttid i Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner, hvor jakstarten fremskyndes til 15. august.  Begrunnelsen for denne endringen er at grågås går tidligere til hekking.

Fortsatt villsvinjakt året rundt

Villsvin er en fremmed art i Norge, og bestanden er økende. Direktoratet for naturforvaltning ser behov for en forvaltningsstrategi som i størst mulig grad skal forhindre spredning. Direktoratet velger å opprettholde jakt på villsvin året rundt. Sugger med unger er derimot fredet hele året, mens ungene er jaktbare.

– Å skyte lederhunnen i en gruppe er uheldig. Det kan ødelegge gruppens sosiale struktur, og bidra til at de yngre hunnene kommer i brunst og danner nye familiegrupper. Det fører igjen til økt spredning. Gjennom å frede sugge med unger hele året har vi ivaretatt ønsket om å hindre jakt på ynglende villsvin, og vi ser derfor ikke behov for å innskrenke den generelle jakttida, sier Skuterud.

Den nye forskriften om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun gjelder i perioden 1.april 2012 – 31.mars 2017.

Hele forskriften finner du i lenken i høyremenyen.

Relaterte lenker

Tema