Mais.

Anbefaler fortsatt genmodifisert mais

Direktoratet for naturforvaltning endrer ikke anbefalingen av den genmodifiserte maisen NK603. Avgjørelsen er basert på Mattilsynets vurdering i saken.

En fransk studie satte NK603 i sammenheng med kreft hos rotter, men Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) mener at studien ikke tilfredsstiller godkjente vitenskapelige standarder. Samtidig peker VKM på at EU nå diskuterer om når og hvordan fôringsstudier på dyr skal utføres. På bakgrunn av hvordan VKM har konkludert vedrørende den aktuelle publikasjonen, vil imidlertid ikke Mattilsynet endre sin vurdering.

– Mattilsynet og VKM sine konklusjoner gir oss ikke noe grunnlag for å endre vår anbefaling til Miljøverndepartementet, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i DN.

Vurderer miljørisiko ved GMO

  • Direktoratet for naturforvaltning (DN) har et administrativt og koordinerende ansvar for behandling av søknader om utsetting av genmodifiserte organismer, som blant annet innebærer å gi råd til Miljøverndepartementet om vedtak for alle søknader. DN er i tillegg ansvarlig myndighet for å vurdere miljørisiko ved utsetting av genmodifiserte organismer. DN vurderer også produktets innvirkning på bærekraft, samfunnsnytte og etikk.
  • Mattilsynet er ansvarlig myndighet for å vurdere risiko for menneske- og dyrehelse ved utsetting av genmodifiserte organismer, samt landbruksfaglige vurderinger.
  • Vitenskapskomiteen for mattrygghet gjør miljørisikovurderinger på oppdrag fra DN, og helserisikovurderinger på oppdrag fra Mattilsynet.
  • Bioteknologinemnda er gjennom genteknologiloven gitt en rådgivende rolle, spesielt med tanke på bærekraft, samfunnsnytte og etikk.

 

Svarte understreker likevel at det er viktig kontinuerlig å vurdere kravene til informasjon fra søkere som ønsker å markedsføre genmodifiserte organismer (GMO) i Norge. Det er nødvendig for å sikre myndighetene god nok kunnskap til å kunne ta korrekte beslutninger i spørsmål som berører alle genteknologilovens hensyn (helse, miljø, bærekraft, samfunnsnytte og etikk).

En søknad om å bruke NK603 i mat og fôr ble ferdigbehandlet i 2008. Da uttalte Mattilsynet at NK603 ikke innebærer endret helserisiko som mat og fôr i forhold til annen mais. Uttalelsen fra Mattilsynet var basert på en vurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Tilfredsstiller ikke standarder

I høst ble det publisert en fransk studie som setter kreft hos rotter i sammenheng med genmodifisert mais av typen NK603 sprøytet med plantevernmiddelet glyfosat (Roundup). Dette førte til at Mattilsynet ba VKM om å ta stilling til om den aktuelle studien gir grunnlag for å endre konklusjonen når det gjelder helserisiko ved bruk av NK603. 

I den nye vurderingen sier VKM at studien ikke tilfredsstiller godkjente vitenskapelige standarder. Ut fra dette slår Mattilsynet fast at det ikke er grunnlag for å gå bort fra VKM sin første vurdering av den aktuelle genmodifiserte maisen.

Omfattende sikkerhetsvurderinger

Genmodifiserte organismer som søkes godkjent i EU og Norge er gjenstand for omfattende sikkerhetsvurderinger før de eventuelt blir tillatt. Risikovurderinger fra EUs mattrygghetsorgan EFSA, og fra medlemslandene og Norge, inngår i denne vurderingen. EFSA konkluderte for øvrig med at artikkelen, som ble skrevet på grunnlag av den franske studien, ikke holder tilstrekkelig vitenskapelig kvalitet til at den kan brukes som grunnlag for risikovurderinger.  

Relaterte lenker

Tema