Mais.

Ny vurdering av genmodifisert mais

En fransk studie setter kreft hos rotter i sammenheng med genmodifisert mais av typen NK603 som var sprøytet med plantevernmiddelet glyfosat (Roundup). NK603 var en av de genmodifiserte variantene som Direktoratet for naturforvaltning (DN) anbefalte godkjent til bruk i mat og fôr i 2008.

Mattilsynet er ansvarlig myndighet for risiko for helse for mennesker og dyr. 19. oktober fikk Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i oppdrag fra Mattilsynet å vurdere om den aktuelle franske publikasjonen gir grunnlag for å endre konklusjonen i VKM sin tidligere vurdering av helserisikoen ved NK603. Det skjedde på bakgrunn av den oppmerksomheten publikasjonen har fått, og at NK603 er under behandling på departementsnivå i Norge. Fristen for den nye vurderingen er 15. november. 

Avventer nye vurderinger

– DN avventer VKM og Mattilsynet sine nye vurderinger av den franske studien. Hvis de nye vurderingene gir grunnlag for det, vil vi endre vårt råd til Miljøverndepartementet om å godkjenne denne maisen til bruk i mat og fôr, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i DN. 

I midten av september publiserte en gruppe forskere fra Frankrike en studie, hvor de konkluderer med at det er en overhyppighet av kreft i rotter som ble fôret med NK603 som var sprøytet med plantevernmiddelet glyfosat (Roundup). Hensikten med å genmodifisere maisen er nettopp at den skal kunne tåle å bli sprøytet med dette plantevernmiddelet.

Basert på Mattilsynet

Rådet fra DN om å godkjenne NK603 til mat og fôr var i stor grad basert på en vurdering fra Mattilsynet. Mattilsynet støttet seg blant annet på Vitenskapskomiteen for mattrygghet. 

Vurderingen fra Mattilsynet i 2006 konkluderte med at «bruk av NK603 mais som mat og fôr ikke innebærer endret risiko for helse- eller dyrehelse sammenlignet med annen mais». DN la dette til grunn for sin anbefaling om vedtak til Miljøverndepartementet i 2008. 

DN med administrativ og faglig rolle

Direktoratet for naturforvaltning har en administrativ og faglig rolle i forvaltningen av genmodifiserte organismer (GMO) i Norge. Det betyr at i tillegg til ansvar for å vurdere risiko for miljøet, har vi også et koordinerende ansvar for å innhente uttalelser fra andre myndigheter og rådgivende organer og å avholde offentlig høring. Ansvaret innebærer også å gi en samlet anbefaling om vedtak til Miljøverndepartementet.

Relaterte lenker

Tema