Staten gir mer penger til friluftsliv for barn og unge.

Gir mer til friluftsliv for barn og unge

Flere barn og unge med funksjonsnedsettelser får et ferie- og fritidstilbud med friluftsmuligheter. I år gir staten 23,6 millioner kroner til lag og organisasjoner som jobber for å fremme et aktivt friluftsliv. Det er en økning på 3 millioner kroner fra 2010.

Store deler av midlene vil brukes på barn og unge fra minoritetsgrupper og barn og unge med funksjonsnedsettelser. Hensikten er å stimulere nye grupper til å delta i friluftslivsaktiviteter.

Naturopplevelser til alle

– Vi ønsker at alle skal få muligheten til å drive med fysisk aktivitet, samtidig som de blir friskere og får opplevelse naturen. Slik kan vi bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller, sier seksjonssjef Roar Skuterud i Direktoratet for naturforvaltning (DN). 

At hele befolkningen er i aktivitet og deltar i friluftsliv er sentralt for å opprettholde friluftslivet og retten til fri ferdsel og opphold i utmark (allemannsretten). I årene framover vil forvaltningen prioritere å stimulere organisasjonene til å satse på aktiviteter i nærmiljøet i enda større grad enn før, det vil si i og nær byer og tettsteder. 

Påvirker helse og trivsel

– Det vil senke terskelen for å delta, både hos målgruppene og alle andre. Forskning viser at å oppholde seg og drive aktivitet i grønne omgivelser påvirker folks helse og trivsel. I tillegg antas mennesker som tilbringer tid i naturen å ha større forståelse for å ta vare på den, sier Skuterud. 

Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse i 2007 forteller at nordmenns friluftsliv preges av mangfold, og at mønsteret ikke endrer seg mye. Rapporten ”Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet” fra Nasjonalt råd for fysisk aktivitet viser imidlertid at deltakelsen er skjevt fordelt i befolkningen. 

Flest på tur i skogen

Grupper med høy utdanning og inntekt er mer aktive enn grupper med lav utdanning og inntekt, men lite ressurskrevende aktiviteter som fotturer i skog og mark, svømming, gymnastikk og dans samler deltakere fra hele befolkningen. To tredeler av oss går på tur minst en gang i måneden. 

– Ved å bevilge midler til lag og organisasjoner, håper miljøforvaltningen å rette opp skjevheten mellom de som har høy inntekt og utdanning, og de som har lav inntekt og utdanning. Barn og unge skal få et større tilbud i nærmiljøet, og det skal være rimelig, sier Roar Skuterud.                                   

Disse får støtte

DN mottar søknader fra landsomfattende friluftsorganisasjoner. I 2011 er Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO) tildelt 13,4 millioner kroner. FRIFO fordeler støtten blant sine medlemsorganisasjoner; 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet Kysten, Norges Folkesportforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, KFUK-KFUM-speiderne, Norges Klatreforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Skiforeningen og Syklistenes Landsforening. 

I tillegg har DN bevilget midler til Friluftsrådenes Landsforbund, Forbundet Kysten, Norsk Skogmuseum, Norges Fjellstyresamband, Natur og Ungdom, Norsk Botanisk Forening, Norsk Kulturarv, Norges sopp- og nyttevekstforbund og Landslaget Fysisk Fostring i skolen.

Lokale lag og organisasjoner på kommune- og fylkesnivå tildeles midler fra fylkeskommunene. I 2011 vil fylkeskommunene totalt fordele 5,5 millioner kroner. 

Relaterte lenker

Tema