Synliggjør verdien av landskap

Intakte landskap har stor verdi. En ny veileder for kommunene viser hvordan landskapsanalyser kan brukes for å sikre best mulig arealplanlegging.

Landskapet er en ressurs for lokalsamfunnet.  All utbygging og arealbruk bidrar til endringer i landskapet.  En god forståelse for hva som kjennetegner landskapet i de ulike delene av kommunen, gir mulighet for å planlegge arealbruken best mulig.

Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren har, på oppdrag fra Miljøverndepartementet, laget veilederen for kommuner som ønsker å utarbeide en landskapsanalyse til bruk i kommuneplanleggingen.

En slik analyse vil bidra til å få fram det som kjennetegner kommunens landskap, og sikre at disse kvalitetene blir godt tatt vare på. Utviklingen kan derfor skje uten at viktige verdier ødelegges.

Analysemetoden i den nye veilederen har en helhetlig tilnærming til landskapet basert på Den europeiske landskapskonvensjonen. Metoden favner både naturgitte, kulturhistoriske og romlig-estetiske forhold, og samspillet mellom disse.

Målgruppen for veilederen er kommunene og regionale fagmyndigheter.


Kontaktperson i Direktoratet for naturforvaltning:

Toril Grønningsæter  toril.gronningsaeter@dirnat.no

Kontaktpersoner i Riksantikvaren:

Kristi Vindedal krv@ra.no og Even Gaukstad eg@ra.no

Relaterte lenker

Tema