Vernet karakteristisk landemerke

Sølenmassivet med høye topper, dype skar og dalbunner ligger som et landemerke i det nye Sølen landskapsvernområde i Rendalen kommune i Hedmark.

Det 456,4 kvadratkilometer store naturområdet er nå vernet av Kongen i statsråd.

Landskapet er forholdsvis urørt av mennesker og har verdifulle naturkvaliteter. Området har også stor opplevelsesverdi og blir brukt mye til jakt, fiske og turer til fots eller på ski.

Den såkalte Rendalsreinen har leve- og beiteområdene sine i området. Her ligger også gamle kulturminner som restene etter omfattende fangstanlegg for både villrein og elg. Område har vært brukt til jakt, fangst og fiske helt siden isen trakk seg tilbake etter forrige istid.

Pressemelding fra Miljøverndepartementet

Faktaark om landskapsvernområdet

Relaterte lenker

Tema