Kontrastfylte landskap vernet i Troms

Høye fjell og dype elvedaler preger Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder som er opprettet av Kongen i statsråd.

Det er et variert og særpreget natur- og kulturlandskap som nå er vernet. Områdene i Kvænangen kommune i Troms er lite berørt av tekniske inngrep, og huser en rekke kvenske og samiske kulturminner. Her finnes også mange natur- og vegetasjonstyper, inkludert noen som er sjeldne regionalt. Flere arter som er rødlistet i Norge finnes også i områdene.

I Navitdalen står de høye fjellene på vestsiden i kontrasten til det mer rolige landskapet i dalbunnen og på østsiden av dalen. Veksling mellom skog og store åpne områder i dalbunnen er et karakteristisk trekk.

Dalføret Badaávži/Kvænangsdalen er hovedformen i Kvænangsbotn. Den skogkledte dalen rammes inn av lavfjellsområdet Gearbbehat på østsiden og den skarpe fjellryggen, Ceabetcearro, på vestsiden. Området er berglendt og har variert topografi. Lengst øst avtar dramatikken i landskapet.

Totalt omfatter vernet et areal på 292,1 kvadratkilometer. Kvænangsbotn landskapsområde dekker 104,4 kvadratkilometer, mens Navitdalen landskapsvernområde er 187,7 kvadratkilometer stort.

Pressemelding fra Miljøverndepartementet

Faktaark om landskapsvernområdene

Relaterte lenker

Tema