Soyabønner

GMO i dyrefôr vekker debatt

Genmodifiserte organismer som ikke er godkjent i EU, kan fra sommeren av likevel bli brukt i små mengder i dyrefôr i Europa. Forslaget har skapt debatt.

Tirsdag ga EU-komiteen «Standing Committee on the Food Chain and Animal Health» (SCFCAH) grønt lys for forslaget som ble fremmet av EU-kommisjonen. Forslaget kom etter flere tilfeller i 2009 der fôr, eller råvarer til fôr, måtte returneres til opphavslandet fordi det ble funnet spor av GMO.

– EU importerer store deler av husdyrfôret sitt fra områder hvor GMO dyrkes i stort omfang. Retur av laster kan føre til knapphet på fôr. De nye reglene skal forhindre dette, sier seniorrådgiver Bjarte Rambjør Heide i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Maksimalt 0,1 prosent

Innblandingen av ikke godkjent GMO kan skje på åkeren eller under transport ved at containere tidligere er brukt til å transportere GMO som ikke er godkjent. Det er vanskelig å gardere seg mot at genmodifisert materiale som ikke er godkjent i Europa blir med i laster som kommer hit. EU-forslaget inneholder likevel klare begrensninger for hvor store mengder GMO som blir tillatt, maksimalt 0,1 prosent.

Det er også bare to grupper GMO som eventuelt blir lov. For det første genmodifiserte organismer som har vært godkjent i EU tidligere, men hvor godkjenningen har gått ut på dato. For det andre GMO som har vært inne til godkjenning i EU i minst tre måneder, og allerede er godkjent i et land utenfor den europeiske union.

Stiller krav

– Forslaget vil ikke bety at det er fritt fram for genmodifiserte organismer i Europa. Flere krav skal være innfridd for at sporene av GMO blir akseptert, sier Rambjør Heide.

Alle organismer som EUs matsikkerhetsorgan mener kan være skadelig for helse eller miljø selv i små mengder, vil være utelukket. For at innblanding av en ikke-godkjent genmodifisert organisme skal kunne godtas, må det også finnes EU-godkjente teknikker for å påvise den gjennom DNA-analyser.

Forslaget inneholder retningslinjer for prøvetaking og tolking av analyseresultater, slik at funn av GMO blir behandlet likt i hele EU. Medlemslandene må rapportere alle funn til EU-kommisjonen årlig, men gjentatte funn innenfor tre måneder skal rapporteres umiddelbart.

Klare fronter

Mange er skeptiske til forslaget som nå ligger på bordet. EU-kommisjonen mener forslaget vil redusere faren for mangel på fôr. Motstandere hevder at man åpner opp for at fôr vil inneholde genmodifisert materiale som ikke har gjennomgått en risikovurdering som holder europeisk standard. Ifølge kritikerne kan dette føre til at man importerer GMO som senere kan vise seg å være skadelige for helse eller miljø.

– Forslaget fra EU-kommisjonen vil ikke automatisk gjelde i Norge, men kan bli tatt inn i EØS-avtalen. Spørsmålet om inkludering i avtalen vil bli vurdert av norske myndigheter på samme måte som med alle andre vedtak i EU, sier Bjarte Rambjør Heide.

Ulike EU-organer har nå tre måneder på seg til eventuelt å protestere mot forslaget. Dermed kan det tidligst tre i kraft fra forsommeren i år.

Tema