Solem naturreservat

Klare mangler ved vernet av norsk natur

Norge har vernet mye natur, men vernet har likevel klare mangler, ifølge en ny naturfaglig evaluering.

Stortinget har bestemt at et representativt utvalg av norsk natur skal vernes for kommende generasjoner. Dette er en målsetning som Norge også har forpliktet seg til internasjonalt. I den nye evalueringen har forskere fra Norsk institutt for naturforskning sett på om målsetningen er nådd.

– Forskerne slår fast at vi ligger godt an hvis vi kun ser på vernet areal. Samtidig sier de at vernet ikke er fullt ut er representativt for de verdiene vi har i norsk natur, slik at vi må supplere med ytterligere vern, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Status i dag er at ca 16,0 prosent av Norges areal på fastlandet er vernet. I tillegg er 1,7 prosent foreslått vernet. Til sammen blir dette 17,7 prosent av landarealet. Forskernes oppgave har vært større enn å telle opp arealer. I evalueringen har de også sett på hvordan vernet fordeler seg geografisk, om alle klimasoner, om ulike arealklasser og naturtyper fanges godt nok opp, og i hvilken grad vernet omfatter leveområdene til truede arter. Det er også gjort en vurdering av om Norge har nådd de internasjonale forpliktelsene knyttet til vernepolitikken vår.

Mest i vest

Vest-Norge er den regionen hvor den største andelen av arealet er vernet. Her er 21,4 prosent dekket av verneområder eller nasjonalparker. Likevel viser evalueringen at det i hovedsak er områder nær fjorder eller høyt til fjells som er vernet. Arealet imellom er i liten grad fanget opp.

Øst- og Nord-Norge ligger lavest i vernet areal, med i underkant av 17 prosent. Lavlandet på Østlandet er også den delen av landet som både har færrest store verneområder og som har størst avstand til andre store verneområder.

– Østlandet og Oslofjordområdet er blant våre mest artsrike områder, og det er også her vi finner flest truede arter. Det er et klart dilemma at dette samtidig er de områdene hvor vi har vernet minst natur, sier Sollie.

Mye fjell, lite skog

Evalueringen slår fast at to tredjedeler av den vernede naturen vår er åpne fjellområder, mens bare vel en tredjedel av Norge består av slike arealer. Fjellområdene er dermed overrepresentert i den vernede norske naturen.

Samtidig er skog kraftig underrepresentert. Nær en tredjedel av landet er dekket av skog, mens skogen utgjør bare 13,7 prosent av de vernede områdene.

– Ser vi på produktiv skog blir bildet enda dårligere. Per dags dato er ca 1,8 prosent av den produktive skogen i Norge vernet. Hvis man regner med foreslått skogvern og produktiv skog i andre foreslåtte verneområder, blir resultatet at kun 2,4 prosent av den produktive skogen er vernet eller foreslått vernet. Dette er samtidig viktige leveområder for mange arter, sier DN-direktøren.

En sjettedel av Norge er regnet som produktivt areal, mens produktive arealer kun utgjør en trettiendedel av de vernede områdene. De høyproduktive arealene utgjør fem prosent av Norges areal, men kun 0,7 prosent av vernet natur.

Naturtyper fanges ikke opp

Forskerne har undersøkt hvordan 65 naturtyper fanges opp av vernet. De konkluderer med at de fleste naturtypene er fanget opp, men mange av dem kun i form av få og små områder. Bare fem naturtyper er godt nok fanget opp. Mer enn halvparten (34) av naturtypene har et stort udekket behov for vern.

Situasjonen er bedre for de truede artene våre. De fleste av disse fanges opp av verneområder i større eller mindre grad.

– Forskerne peker på at det er behov for å supplere vernet for naturtyper som ligger i lavlandet og nær kysten. De sier også at mange truede arter er avhengige av å kunne spre seg for å overleve på sikt, det har de ikke mulighet til hvis verneområdene blir for små og ligger for langt fra hverandre. Her har vi to utfordringer for det videre vernearbeidet, sier Janne Sollie.

Nødvendige forbedringer

Evalueringen konkluderer med at Norge nærmer seg å tilfredsstille de internasjonale forpliktelsene våre i forhold til vern av natur. Forskerne mener likevel at det fortsatt er nødvendig å supplere den vernede naturen før internasjonale forpliktelser er dekket fullt ut.

Først og fremst er det viktig å bedre representativiteten av vernet natur, men også forvaltningen av de vernede områdene må bli bedre, ifølge rapporten. Det er blant annet nødvendig med bedre forvaltningsstrategier og overvåkningsprogrammer for å sikre at vi ikke mister de kvalitetene som vi ville beskytte da ulike verneområder og nasjonalparker ble opprettet.

– Rapporten gir viktige signaler om veien videre for naturvernet i Norge. Nå må vi gjøre det som skal til for å sikre at vi fullfører det politikerne satte seg fore da de la strategiene for vern av norsk natur, sier DN-direktøren.

Tema