Sjeldne arter og naturtyper beskyttes på Østfoldkysten

44 områder rundt Oslofjorden ble i dag vernet. Verneplanen skal sikre bedre beskyttelse av sjeldne arter og naturtyper i en tett befolket region.

Med vedtaket i statsråd 16. april er Verneplan for Oslofjorden fullført. Verneplanen omfatter kyststrekningen fra riksgrensen til og med Telemark. Det er delplanen for Østfold som nå er vedtatt. Det nye vernede arealet utgjør til sammen 4,4 kvadratkilometer på land og 4 kvadratkilometer sjøareal.  

Rikt naturmangfold

De vernede områdene ligger i et av Norges tettest befolkede regioner. Kystkommunene i Østfold har en befolkningstetthet som er fire ganger høyere enn i innlandskommunene, mens tettheten av hytter er ni ganger så stor.

– Selv om Oslofjordområdet er tett befolket, er dette en viktig region for naturmangfoldet vårt. Mange av Norges truede arter og naturtyper finnes her. Beslutningen om vern er viktig for å sikre leveområdene for disse artene og naturtypene, sier seksjonssjef Knut Fossum i Direktoratet for naturforvaltning. 

Mange naturtyper

Noen av naturtypene som vernes er varmekjær løvskog, barskog, myrer, strandenger, sandstrender, dammer og våtmarker. Flere av områdene er også hekkeområder, overvintringsområder eller rasteplasser for fugl.

Noen av områdene opprettes som biotopvernområder for å beskytte bestemte arter som stor eller liten salamander og truede øyenstikkere.  

Tema