Maiskolber

Enighet om GMO styrker naturmangfoldet

Verden får nå nye regler for ansvar og erstatning når genmodifiserte organismer skader naturmangfoldet.

– Avtalen som det ble internasjonal enighet om denne uka er et viktig gjennombrudd. Etter seks års arbeid har vi endelig fått på plass nye prinsipper som kan få stor betydning globalt, sier seksjonssjef Gunn Paulsen i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Det er partsmøtet for Cartagenaprotokollen som har blitt enige om nyordningen. Protokollen er en internasjonal avtale som skal bidra til at genmodifiserte organismer (GMO) håndteres og brukes på en trygg måte. 159 land, og EU, har sluttet seg til avtalen.

Forurenser betaler

Fakta:

  • Cartagena-protokollen om biosikkerhet ble vedtatt i 2000 og trådte i kraft tre år senere
  • Protokollen skal beskytte naturmangfoldet mot potensielle trusler fra genmodifiserte organismer (GMO)
  • Målsetningen er å sikre sikker transport, håndtering og bruk av GMO
  • Protokollen er spesielt viktig i forbindelse med internasjonal handel med genmodifiserte organismer
  • 159 land, samt EU-landene, har sluttet seg til protokollen, som er juridisk bindende
Tilleggsprotokollen som nå er vedtatt slår fast at ”forurenser betaler-prinsippet” skal gjelde også i forhold til GMO. Den åpner også for at stater kan sette inn tiltak for andres regning, dersom det er overveiende fare for at en genmodifisert organisme skal skade naturmangfoldet.

– GMO-industrien vil nok oppfatte dette som et sterkt signal, og det er grunn til å tro at industrien blir mer forsiktige for å unngå erstatningsansvar, sier Paulsen.

Allerede på plass i Norge

Den nye avtalen betyr i praksis lite for Norge. Grunnen er at Norge har en egen genteknoligilov som fra før inneholder regler for ansvar og erstatning.

– Norge har spilt en aktiv rolle for å få på plass nye regler internasjonalt. Genteknologiloven har vært et viktig fundament for Norges engasjement, sier seksjonssjefen.

Langvarig dragkamp

Forhandlingene som nå er avsluttet har vært både langvarige og vanskelige. Underveis har de både stått i stampe og brutt sammen. Partene har likevel kommet på sporet igjen, og etter seks år er avtalen på plass.

– Denne saken har vært konfliktfylt, men nå er endelig bindene regler på plass. Reglene vil gjelde for 159 land pluss EU-landene, sier Gunn Paulsen.

Relaterte lenker

Tema