Mars 2007

Froan er viktig for sjøfugl og sjøpattedyr

Froan naturreservat og landskapsvernområde i Sør-Trøndelag er av stor betydning for både sjøfugl og sjøpattedyr. Det går fram av en rapport som har undersøkt hvilken verdi... 30.03.07

Færre moskus på Dovrefjell

En ny telling viser at det nå finnes minimum 190 moskus på Dovrefjell. Dette er en tilbakegang på 23 dyr sammenlignet med registreringene som ble gjort i 2006. Utbruddet av en... 30.03.07

255 000 jegere får nå tilsendt jegeravgiftskort

Rundt 255 000 norske jegere får i disse dager tilsendt jegeravgiftskort fra Jegerregistrert. Kortene sendes automatisk til de som har betalt avgiften en eller flere ganger i løp... 19.03.07

Internasjonalt fokus på bevaring av trekkende vannfugl

Bestandene av mange vannfuglarter har hatt en negativ utvikling de senere årene. Den nye boka ”Waterbirds around the world”  gir en unik oversikt over status for klodens... 17.03.07

Dramatisk økosystemskifte på Skagerrakkysten

De store undersjøiske skogene av sukkertare langs indre kyst av Skagerrak er nesten utryddet og erstattet med nedslammede matter av trådalger. Mye tyder på et varig økosystemski... 16.03.07

Nye jakt-, fangst- og fiskeforskrifter for statsallmenningene

Forskriftene for jakt, fangst og fiske i statsallmenningene er revidert. Revisjonen innebærer en samordning av regelverket for jakt og fiske på all statsgrunn, enten den ligger ... 09.03.07

Fortsatt gratis advokathjelp i strandsonesaker

Obs! Denne nyheten er foreldet! Ordningen med gratis advokathjelp til kommuner med kompliserte spørsmål knyttet til strandsonen videreføres også i år. Kommunene kan få hjelp ent... 08.03.07

Bransjekrav for firma som tilbyr naturopplevelser

Bedrifter som lever av å selge naturopplevelser kan nå miljøsertifisere aktivitetsproduktene de tilbyr. Det samme kan friluftsorganisasjoner for sine aktivitetstilbud. Stiftelse... 08.03.07