2007

Få smil for norsk miljø

Klimaendringer, tap av biologisk mangfold og spredning av miljøgifter er de viktigste miljøutfordringene for Norge. På andre områder har vi klart å redusere problemene. Blant... 23.12.07

Regulering av fisket etter anadrome laksefisk i sjøen 2008 - 2012

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har utarbeidet forslag til fisketider for fiske etter anadrome laksefisk (laks, sjøaure og sjørøye) i sjøen for perioden 2008-2012 som nå ... 21.12.07

12 nye skogreservater opprettet

12 nye skogreservater ble vedtatt opprettet i statsråd 21. desember 2007. Alle 12 områdene som nå er vernet faller inn under ordningen ”frivillig vern av skog”. Tre av områdene ... 21.12.07

Uttalelser i motorferdselhøringen er tilgjengelige på nett

En rekke av uttalelsene som kom inn i forbindelse med høringen om forslaget til nytt regelverk for motorferdsel, kan nå leses på internett. Direktoratet for naturforvaltning (DN... 21.12.07

Ny handlingsplan skal berge kritisk truet fugleart

En ny handlingsplan skal bidra til å berge fuglearten Åkerrikse fra utrydding i Norge. I den norske rødlista over truede arter er Åkerrikse oppført som kritisk truet. Direktorat... 20.12.07

Forvaltningsplan for edelkreps er sendt på høring

Den sterkt truede ferskvannskrepsen får nå sin egen forvaltningsplan. Direktoratet for naturforvaltning og Mattilsynet har utarbeidet forslaget til forvaltningsplan som nå er... 17.12.07

- For risikofylt å åpne for oljeboring i sårbare områder i nord

- Oljeutslippet fra Statfjord A-plattformen i Nordsjøen må oppfattes som en advarsel for oss alle om at Lofoten og andre sårbare områder i nord må skånes for oljeutvinning.... 14.12.07

Verneplan for Oslofjorden – delplan Buskerud er vedtatt

Kongen i statsråd har i dag opprettet sju naturreservater og fire dyrefredningsområder i Buskerud. Verneområdene er med på å sikre verdifullt plante- og dyreliv ved Oslofjorden. 14.12.07

DN foreslår vern av Jan Mayen som naturreservat

Direktoratet for naturforvaltning (DN) foreslår å verne Jan Mayen som naturreservat. Øya ligger på den Midt-Atlantiske ryggen, ca 1 000 kilometer vest av fastlandet. Jan Mayen h... 12.12.07

Nobels fredspris – et gjennombrudd for klima

10. desember ble Nobels fredspris delt ut til FNs klimapanel og Al Gore for deres innsats for å skape og spre kunnskap om menneskeskapte klimaendringer. Nobelkomiteen la vekt på... 10.12.07