Unyansert om vindkraft

Innlegg sendt Teknisk Ukeblad, av Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Teknisk Ukeblad (TU) fremstiller 9. november en rapport fra Miljødirektoratet på en måte vi ikke kjenner oss igjen i. Rapporten er ikke en sterk kritikk av konsesjonssystemet for vindkraft i Norge, slik TU framstiller det.

Den aktuelle rapporten, som er skrevet på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, er en gjennomgang av erfaringer med hvordan miljøhensyn er ivaretatt i konsesjonssystemet. Hovedfunnene våre er at konsesjonssystemet virker godt, men at det samtidig finnes rom for forbedring.

Det er imidlertid ikke grunnlag for å hevde at rapporten er en sterk kritikk av Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forvaltning av konsesjonssystemet eller av konsesjonssystemet i seg selv, slik TU-artikkelen gir inntrykk av. 

Bildet blir ikke bedre av at TU i ingressen først skrev at mange meldinger (forhåndsvarsler) om vindkraftplaner er så mangelfulle at de burde vært sendt i retur til utbyggerne. 

Av de 205 vindkraftmeldingene som ligger til grunn for vår gjennomgang, er det bare et fåtall som kommer i denne kategorien.

Miljødirektoratet mener i likhet med NVE at vindkraft og annen fornybar energi er viktig for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Vi håper at vår rapport om forbedringer av konsesjonssystemet kan bidra til at utbyggingsprosjekter med minst mulig miljøkonflikter prioriteres. 

Relaterte lenker

Tema