Selektivt om kvikksølv i torsk

Miljødirektoratet er bekymret over at kvikksølvnivåene i fisk øker, også i Oslofjorden. Vi ser de samme tendensene over hele landet – både i sjøen og i innsjøer. Miljøovervåkingen viser ikke tegn til at sjøbunnoppryddingen i Oslo havn er årsaken.

Dette tilsvaret ble publisert i Dagsavisen 17. april

I en kronikk i Dagsavisen 10. april og i Akershus Amtstidende 15. april spekuleres det i at økte kvikksølvnivåer i torsk har sammenheng med oppryddingen av forurenset sjøbunn i Oslo havn fra 2006.

Startet før

Selv om forfatterne ikke oppgir kildene, antar vi at noen av dataene de viser til, er hentet fra Miljødirektoratets overvåkningsprogram «Miljøgifter i kystområdene» (Milkys).

Det viser at kvikksølvnivåene har steget i torskefilet i Indre Oslofjord siden miljøovervåkningen startet i 1984. Dataene viser også en betydelig økning fra 2003 til 2013.

Kronikkforfatterne skriver at økningen har vært betydelig siden 2006. Det er riktig, men vi kan ikke sette den i sammenheng med oppryddingen. Økningen startet før.

Tendens flere steder

Vi undrer oss over at forfatterne kobler økte kvikksølvnivåer med sjøbunnoppryddingen i Indre Oslofjord uten å nevne den samme tendensen til økte kvikksølvnivåer andre steder i Norge og Norden, slik Milkys-rapportene og andre rapporter viser.

Oslo er Norges mest befolkede område og således ekstra belastet, men vi ser en stigende kvikksølvtendens også for mindre belastede områder som Varangerfjorden og Bømlo.

Vi ser det samme i våre naboland. Miljødata fra skjærgården i Stockholm viser økte kvikksølvnivåer i abbor det siste tiåret. Også ifølge Færøyenes overvåkningsprogrammer øker kvikksølvkonsentrasjonene i marine arter.

Ferskvann

De mest alarmerende kvikksølvfunnene gjør vi i ferskvann. Både våre egne og uavhengige overvåkningsprogrammer viser at konsentrasjonen av kvikksølv stiger i fisk i flere norske innsjøer.

En fersk undersøkelse som vannområde Øyeren har gjort av åtte innsjøer på Romerike, påviste opptil 10 ganger høyere nivåer i abbor enn det som ble målt i torsk i Indre Oslofjord i 2013.

Bekymret

Disse resultatene bekymrer oss. De føyer seg inn i en tendens vi har vanskeligheter med å forklare, og som kommer samtidig som verden endelig har begynt å ta kvikksølv på alvor.

Utslippene har gått kraftig ned de siste tiårene på grunn av strenge reguleringer, og i 2013 fikk vi på plass en global avtale gjennom den såkalte Minamatakonvensjonen. Denne avtalen innebærer en verdensomspennende reduksjon og etter hvert stans i bruk og utslipp av kvikksølv, slik at kvikksølvnivåene i naturen i fremtiden går ned.

Lavere utslipp

I Oslo viser de årlige undersøkelsene av sjødeponiet ved Malmøykalven at tildekkingslaget virker etter hensikten, og at bunnlevende organismer er i ferd med å komme tilbake i deponiområdet. NIVA har, på oppdrag fra Miljødirektoratet, undersøkt torsk fra området ved sjødeponiet i perioden 2006 til 2013. Prøvene har ikke vist økende innhold av kvikksølv.

Utslippene fra sjøbunnen i Oslos havneområder er bare en brøkdel av hva de en gang var. Dette har bidratt til at det er mulig å etablere nye strender på Sørenga og Tjuvholmen.

Lite sannsynlig

Miljødirektoratet er bekymret over at kvikksølvnivåene i fisk øker, også i Oslofjorden. Vi jobber derfor kontinuerlig med å hente inn kunnskap og sette i verk tiltak for å få ned nivåene.

Vi ser at kvikksølvkonsentrasjonen i fisk øker i flere områder. En mulig forklaring er at tidligere tiders utslipp av kvikksølv til luft kan ha bundet seg til jordsmonnet. Økt nedbør de siste årene fører til økt avrenning som kan ta med seg kvikksølvet videre ut i norske vann og elver. Videre kan mer nedbør gi økt nedfall av luftbåren kvikksølv. Norge blir i tillegg tilført kvikksølv med nordgående havstrømmer.

Sannsynligvis finnes det flere forklaringer. Vi skal således være forsiktige med å konkludere med hva som er den viktigste årsaken. Vår vurdering er imidlertid at det er lite sannsynlig at kvikksølvnivåene i torsk i Indre Oslofjord skyldes sjøbunnoppryddingen i Oslo havn.

Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet

Tema