Norge trenger nytt deponi for farlig avfall

Innlegg i Telemarksavisa (TA) av Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Farlig avfall er en konsekvens av et moderne samfunn og deponi er en nødvendig del av den industrielle infrastrukturen. Norge trenger ny deponikapasitet for uorganisk farlig avfall når dagens deponi på Langøya utenfor Holmestrand om få år er fullt. Miljødirektoratets oppgave har vært å vurdere hvilke steder som egner seg best til å ta hånd om dette avfallet.

Ivar Dahl Larsen hevder i Telemarksavisa 27. mars at jeg forledet både Stortinget og regjeringen da vi utførte dette oppdraget i 2015 og 2016 på vegne av Klima- og miljødepartementet. Det er selvfølgelig ikke riktig.

Norge har et nasjonalt mål om å ta forsvarlig hånd om farlig avfall. I tillegg er vi forpliktet internasjonalt til å ha behandlingskapasitet. Miljødirektoratet jobber for at mest mulig avfall går til gjenvinning, men det er likevel behov ny deponikapasitet. Dette må gjøres slik at det ikke er skadelig for mennesker eller miljø.

Med bistand fra Direktoratet for mineralforvaltning, Norges geologiske undersøkelse og konsulenter vurderte vi 12 gruver og steinbrudd, i tillegg til påtenkte fjellhaller. Med det faktagrunnlaget vi skaffet oss fram til 2016, mente vi at Dalen gruver var mest egnet. Gruvene i Brevik har et betydelig større volum, lengre levetid og ligger nærmere der avfallet oppstår.

At vi pekte på Dalen gruver utelukket ikke andre steder. Konkurranse i markedet er bra. Nesset kommune i Møre og Romsdal har sendt forslag til reguleringsplan og konsekvensutredning for deponi fra Bergmesteren Raudsand på høring. Klima- og miljødepartementet avgjør om Noah kan gjennomføre en konsekvensutredning for mulig deponi i Dalen gruve.

Foreløpig har ikke departementet bestemt hvilken rolle staten skal ha videre.

Tema