Utsikt fra Høgfjellet og nedover mot Lisltåmmåslia og Ursvatnet. Foto: Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning.

Tilråding om skogvern i Brønnøy

Miljødirektoratet tilrår å redusere arealet i et foreslått skogvernområde i Nordland. Hensynet til framtidig næringsutvikling med samfunnsøkonomisk gevinst er vektlagt. Det er fortsatt store verneverdier i arealet som tilrådes.  

Det aktuelle området ligger sør for Ursvatnet i Brønnøy kommune. Grunneieren har tilbudt vel 7000 dekar for vern gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

I kartet over er det foreslåtte verneområdet markert. Endelig kart over arealet som tilrås vernet finnes som vedlegg på denne sida.

I området er det kalkgrunn, og området består blant annet av verneverdig kalkskog i tillegg til gammel barskog. Det er gjennomført en naturfaglig registrering som viser at området har regional verneverdi og derfor er aktuelt for frivillig vern.

Fylkesmannens verneforslag har vært på høring, og Miljødirektoratet avgir nå tilrådning til KLD om vern.

Konsekvenser for kalkutvinning

Øst for det aktuelle skogvernområdet finnes kalkforekomster som på sikt kan være aktuelle for utvinning i regi av selskapet Brønnøy Kalk.

I flere høringsinnspill er det pekt på at verneforslaget vil fordyre, og i verste fall kan hindre, uttransport av kalk. Innspillene viser blant annet til konklusjoner fra en analyse gjort for Norsk Mineral AS om hva vern kan medføre for framtidige utvinningsplaner.

Basert på innspillene fra høringen har Miljødirektoratet gjort en egen vurdering av de samfunnsmessige konsekvensene av vern. I tillegg er det gjort en revidert miljøfaglig vurdering av områdets verdi dersom et areal tas ut av verneområdet for å sikre mulighet for kalktransport.

­–  Den samfunnsøkonomiske gevinsten ved å redusere vernearealet er stor. Etter en helhetlig vurdering har vi derfor valgt å ta ut et areal på 450 dekar. Dette påvirker ikke verneområdets regionale verdi vesentlig. Vi har ikke tatt stilling til Brønnøy Kalk sine planer om fremtidig kalkutvinning, men poenget nå er at vår tilråding ikke er til hinder for næringsutvikling, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Ivaretar de viktigste naturverdiene

Miljødirektoratet råder Klima- og miljødepartementet til å akseptere frivillig vern av 6612 dekar, hvorav 2160 dekar er produktiv skog.

De viktigste naturverdiene i arealet på 450 dekar som ikke foreslås vernet er to relativt små lokaliteter med gammel barskog og boreal regnskog.

– Vi mener at tilrådingen vi nå har sendt ivaretar både de viktigste naturverdiene og de samfunnsøkonomiske interessene knyttet til området, sier Hambro.

Undersøkelsesrett for verneområdet

Brønnøy Kalk har tidligere fått tillatelse fra Direktoratet for mineralforvaltning til ekspropriasjon for å kunne undersøke grunnen under det foreslåtte verneområdet. Ifølge bedriften vil eventuelle funn kunne tas ut ved underjordisk drift som ikke berører naturverdiene i det aktuelle verneområdet.

Relaterte lenker

Kontakt

Knut Fossum,
seksjonsleder,
seksjon for verneområder, 
Tlf. 918 14 201

Tema