Januar 2019

Felling av villrein i Nordfjella sone 2

Miljødirektoratet har i samråd med Mattilsynet og på bakgrunn av råd fra sentrale... 31.01.19

Kvoter for jakt på gaupe i 2019

Det åpnes for jakt på gaupe i fire rovviltregioner i Norge fra 1. februar. I alt kan 55 gauper felles. 31.01.19

Luftkvalitet i Norge – ny varslingstjeneste

En ny landsdekkende tjeneste varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og i morgen. D... 30.01.19

Fangst av laks opp i sjø, ned i elv

Nye tall fra SSB viser at rapportert totalfangst av laks i Norge har gått litt ned siden... 24.01.19

Forbud mot sjødeponi – utredning av konsekvenser

Gruvedrift medfører behov for å deponere avgangsmasser. Et forbud mot deponering i sjø k... 25.01.19

Behov for kunnskap om konsekvenser av klimaendringer

Det finnes betydelig mer kunnskap om hvordan klimaendringene påvirker norsk natur og... 22.01.19

Rapportering til produktregisteret innen 15. mars

Virksomheter som har registrert kjemikalier i produktregisteret skal årlig rapportere inn mengder. Rapporteringen av årsmengder for 2018 skal gjøres i Miljødirektoratets... 22.01.19

Ny miljøgift funnet i dyr i Oslofjorden

For første gang er miljøgiften dekloran pluss funnet i flere marine arter i Oslofjorden.... 18.01.19

114 kull med fjellrev født i Skandinavia i 2018

Den første felles overvåkningsrapporten for fjellrev i Norge og Sverige viser en god vek... 16.01.19

Tilråding om skogvern i Brønnøy

Miljødirektoratet tilrår å redusere arealet i et foreslått skogvernområde i Nordland.... 14.01.19

GPS-merker villrein i Nordfjellaområdet

Inntil 15 villrein i Nordfjellaområdet i Sogn og Fjordane, Hordaland og Buskerud skal... 11.01.19

Tap av sau til rovvilt historisk lavt

Tap av sau og lam forårsaket av rovvilt viser samlet sett en ytterligere nedgang etter... 10.01.19

Håndtering av jord og stein som ikke er forurenset

Miljødirektoratet har laget et faktaark om hvilke krav forurensningsloven stiller til... 10.01.19

Kjetil Hillestad ny kommunikasjonsdirektør

Kjetil Hillestad (53) begynte i jobben som kommunikasjonsdirektør i Miljødirektoratet ve... 09.01.19

Nyttig å vite om biobasert og bionedbrytbar plast

Miljødirektoratet har sammenstilt kunnskap om plast som er basert på biologisk materiale... 10.01.19

Nye regler for farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter

EU har vedtatt flere endringer i direktiv for elektriske og elektroniske produkter (RoHS 2). 08.01.19

Rydde marin søppel – søk støtte innen 31. januar

Nå kan du søke økonomisk støtte for å rydde opp i forsøplingen langs strender, elver og... 03.01.19