Nasjonal ramme for vindkraft: Miljødirektoratets anbefalinger

Miljødirektoratet og Riksantikvaren har levert vår anbefaling til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs) arbeid om større arealer som av natur- og miljøhensyn er uegnet for vindkraftutbygging.

Nasjonal ramme for vindkraft

Leveransen fra Miljødirektoratet og Riksantikvaren er en vesentlig del av de innspillene NVE henter inn til Nasjonal ramme for vindkraft.

Prosjektet er nærmere beskrevet og dokumentert på NVEs nettsted.

Miljødirektoratet og Riksantikvaren kommer tilbake med høringsuttalelser når OED sender forslaget på åpen høring.

Leveransen er del av innspill til NVEs arbeid med Nasjonal ramme for vindkraft. som skal leveres Olje- og energidepartementet (OED) i april.

Miljødirektoratet har pekt ut deler av 43 analyseområder som det i henhold til bestillingen fra Klima- og miljødepartementet "av hensyn til miljø, ikke er akseptabelt at inngår i den nasjonale rammen".

Det presiseres samtidig at dette ikke er noe klarsignal til bygging i øvrige deler av de 43 analyseområdene.

Systematisk vurdering av miljøinteresser 

Anbefalingene er basert på systematisk vurdering av nasjonale og vesentlige regionale miljøinteresser innenfor følgende tema:

  • Fugl,  villrein, flaggermus, annet dyreliv, naturtyper, friluftsliv og store sammenhengende naturområder, og landskap (sammen med Riksantikvaren).  

Vi har vurdert miljøverdier og forventet påvirkning fra mulig framtidig relativt omfattende  vindkraftutbygging, uten at det er gjort noen avveiing mot produksjons­potensial og nettkapasitet.

Dette er NVEs oppdrag når deres komplette analyse presenteres til våren. 

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Svein Grotli Skogen
seksjon for arealplan
telefon: 932 624 82

Tema