Vanlig metallvannymfe er en av våre vanlige vannymfer, og er knyttet til næringsrike vann eller myrtjern i lavlandet. Foto: Kim Abel, Naturarkivet.

Insekter – skal prøve ut overvåking

Vi har lite data på utvikling i insektbestandene i Norge, fastslår Norsk institutt for naturforskning (Nina) i en rapport bestilt av Miljødirektoratet. Vi prøver nå ut overvåkingsmetoden som foreslås.

– Insekter er en nøkkelkomponent i de fleste økosystem. De fungerer blant annet som nedbrytere, pollinatorer, og som mat for andre organismer. Som pollinatorer er de også viktige for vår matproduksjon. Kunnskapen som har kommet fram om nedgang i verdens insektbestander er urovekkende. Vi trenger mer kunnskap om situasjonen i Norge, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Sterk tilbakegang for insekter

De siste ukene har det vært mye omtale i norske medier av forskning publisert i Biological Conservation, som viser at over 40 prosent av verdens insektarter ser ut til å være i tilbakegang, og på sikt truet av utryddelse.

Miljødirektoratet ba i fjor Norsk institutt for naturforskning (Nina) om å sammenstille hva vi vet om status i Norge og å foreslå et overvåkingsprogram. Nå foreligger rapporten.

Flest truede sommerfugler og vepser

Nina-rapporten påpeker at vi vet svært lite om status og trender for insekter i Norge, og at det i liten grad har vært gjennomført systematiske studier over tid.

Den siste norske rødlisten som kom i 2015, viser at 1163 insektarter er truet og 655 er nær truet. Sommerfugler og vepser er artsgrupper med de fleste truede artene. Det antas for eksempel at 12 biearter er forsvunnet/utryddet fra Norge de siste 100 år.

Rapporten trekker dessuten fram at det de siste tiårene har skjedd store endringer i hvordan vi bruker arealene.. Endret arealbruk er en viktig årsak til at insekter blir klassifisert som truet, dette gjelder særlig arter som har spesielle krav til sitt leveområde.

– For å kunne vurdere målrettede og effektive tiltak må vi vite mer om status for bestandene. Vi vil nå i første rekke teste ut overvåkingsprogrammet Nina har foreslått. Vi har også behov for bedre kunnskap om påvirkningsfaktorene i Norge, sier Ellen Hambro.

Bør undersøke 80-100 lokaliteter over tid

Rapporten anbefaler etablering av en overvåking av spesifikke naturtyper, i første omgang jordbrukslandskapet og skog. For å kunne fange opp endringene anbefaler ekspertene at man som minimum undersøker 80-100 lokaliteter per år, og totalt 400 lokaliteter over 4-5 år.

Ettersom Norge er et avlangt land med et stort spekter av klima og natur vil en mindre mengde lokaliteter kunne gi et skjevt bilde.

Rapporten foreslår uttesting av overvåknng i 2019, noe Miljødirektoratet nå har besluttet å gi klarsignal for.

Relaterte lenker

Kontakt

Per Johan Salberg
seniorrådgiver, 
seksjon for truede arter og naturtyper,
tlf. 993 53 696

Tema