Bildet viser et av dyrene som er felt på Dovrefjell denne uka. Foto: Statens naturoppsyn.

Felling av moskus er i gang

Statens naturoppsyn (SNO) har denne uka avlivet fire moskuser på Dovrefjell. Innen 15. mars skal inntil 20 dyr felles.

Fakta

Miljødirektoratet har åpnet for felling av inntil 20 moskuser på Dovrefjell i vinter.

Forvaltningsplanen for moskus anbefaler en vinterbestand på rundt 200 dyr i kjerneområdet for arten.

Sist vinter ble det talt 244 dyr i kjerneområdet.

Statens naturoppsyn gjennomfører uttaket i perioden fram til 15. mars.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Naturmangfoldloven (Lov av 19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold) § 18, første ledd bokstav c.

– Ei voksen ku ble felt mandag. Tirsdag ble to voksne kyr og en kalv skutt, som et ledd i å redusere vinterbestanden av moskus så den blir mer i tråd med anbefalingen i forvaltningsplanen for arten, sier seksjonsleder Kjartan Knutsen i SNO.

Mål om 200 dyr

Forvaltningsplanen har som mål å holde bestanden på rundt 200 vinterdyr i artens kjerneområde på Dovrefjell. En større bestand øker risikoen for at dyr skal vandre ut av kjerneområdet og skape konflikt med mennesker og andre interesser.

Under moskustelling sist vinter ble det registrert 244 dyr.

Fylkesmannen i Trøndelag kom derfor i oktober i fjor med et råd til Miljødirektoratet om å redusere moskusbestanden denne vinteren. Rådet ble gitt i samråd med fylkesmennene i Oppland og Møre og Romsdal.

I sin tilråding anbefalte fylkesmannen et uttak på 20 dyr.

– Vi har vurdert det som riktig å åpne for uttak av inntil 20 dyr i vinter, for å få bestanden ned mot 200 dyr i løpet av tre-fire år. Dette gir oss mulighet til å følge med på hva uttaket betyr for bestandens bruk av arealer, bestandssammensetningen og produksjon av kalver over noe tid, sier seniorrådgiver i viltseksjonen i Miljødirektoratet, Erik Lund.

Flere eldre dyr

Under vintertelling av moskus de siste årene er andelen kalver og ungdyr til og med 2,5 år, redusert med ca. 10 prosent. Sykdom er en viktig forklaring. Andelen eldre dyr har derimot økt til 45 prosent av bestanden.

For å bedre kjønns- og aldersfordelingen er det ønskelig at det tas ut en del eldre kyr i vinter.

De felte dyrene vil bli solgt til et lokalt viltmottak. Også skinn og skaller legges ut for salg.

Relaterte lenker

Kontakt

Erik Lund,
seniorrådgiver,
Miljødirektoratet,
tlf. 920 89 834

Kjartan Knutsen,
seksjonsleder,
Statens naturoppsyn,
tlf. 958 20 521

Tema