Felles kjemikalieaksjon i Europa

Miljødirektoratet deltar i en felles europeisk tilsynsaksjon for å kontrollere at kjemikalier blir registrert i Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa).

Reach - felles europeiske kjemikalieregelverk

Det europeiske kjemikalieregelverket Reach omfatter registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier.

Dette regelverket gjelder i Norge gjennom EØS-avtalen og er gjennomført i Reachforskriften.

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa har oversikter over Reach-regelverket.

Miljødirektoratet er nasjonal koordinator og samarbeider med Arbeidstilsynet og Tolletaten om aksjonen, som vil pågå i hele år over hele landet.

Sjekker importører og produsenter

Tilsynsaksjonen vil rette seg mot både importører av kjemikalier til EU og produsenter i EU-landene. I henhold til kjemikalieregelverket Reach plikter virksomheten å registrere sine stoffer til kjemikaliebyåret Echa.

Både importører og produsenter har ansvar for å dokumentere egenskapene til stoffene og vise hvordan disse kan håndteres på en trygg måte for helse og miljø.

Det vil bi gjennomført stikkprøvekontroller av opplysningene som gis i forbindelse med registrering av stoffene til Echa, samt at andre forpliktelser i regelverket blir fulgt.

Kontrollerer mellomprodukter

Inspektørene vil også kontrollere at stoffer som er registrert som mellomprodukt (såkalte intermediater) kvalifiseres for registrering som mellomprodukt. Mellomprodukter er stoffer som brukes i en kjemisk prosess for å bli omdannet til et annet stoff.

Miljødirektoratet vil også kontrollere at disse mellomproduktene er produsert og brukt under strengt kontrollerte forhold, som sikrer at stoffer ikke lekker ut til fare for mennesker eller miljø.  

Alle som importerer eller produserer stoffer i mengder over 1 tonn kan bli kontrollert.