Februar 2019

Tapet av tamrein til rovdyr har økt

Tallet på tamrein som ble tatt av rovvilt økte i reindriftsåret 2017/2018, sammenlignet med de to foregående årene. Kongeørn, gaupe og jerv sto for nær alle dokumenterte skader. 25.02.19

Insekter – skal prøve ut overvåking

Vi har lite data på utvikling i insektbestandene i Norge, fastslår Norsk institutt for... 21.02.19

Reklameartikler kontrollert i nordisk aksjon

Tilsynsmyndigheter i de nordiske landene har etter innspill fra Miljødirektoratet gjennomført en felles tilsynsaksjon på reklameartikler. 21.02.19

Lisensfellingen av jerv er avsluttet

Du finner oppdatert infomasjon på vårt nye nettsted. 21.02.19

Klimasats får rekordmange søknader

Miljødirektoratet har mottatt rekordmange søknader fra kommuner, over hele landet, som v... 20.02.19

Mikroplast funnet i Mjøsa og Femunden

For første gang er det undersøkt om det finnes mikroplast i norske innsjøer. Forskerne... 14.02.19

Mikroplast i flere prøver på norsk kontinentalsokkel

Det ble funnet mikroplast i flere prøver av havbunnen i Nordsjøen og Barentshavet og i... 13.02.19

Fluorholdige gasser – endret regelverk

Fra 14. desember 2018 er det innført strengere regler for bruk av fluorholdige klimagasser i Norge. Disse gassene er sterke klimagasser og reglene er skjerpet for å redusere... 07.02.19

Felling av moskus er i gang

Statens naturoppsyn (SNO) har denne uka avlivet fire moskuser på Dovrefjell. Innen 15.... 06.02.19

Utslipp og avfall: Rapportering av egenkontroll for 2018

1. februar åpnet skjemaene for bedriftenes egenkontroll av fjorårets utslipp og avfall til den statlige forurensningsmyndigheten. 05.02.19

Klimagassutslipp gir ekstrem oppvarming på Svalbard

Globale utslipp av klimagasser i ferd med å forandre Svalbard dramatisk, viser ny rappor... 04.02.19

Nasjonal ramme for vindkraft: Miljødirektoratets anbefalinger

Miljødirektoratet og Riksantikvaren har levert vår anbefaling til Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs) arbeid om større arealer som av natur- og miljøhensyn er uegnet f... 01.02.19

Verdifulle våtmarker vises på nett

I anledning verdens våtmarksdag 2. februar lanserer Miljødirektoratet en kartløsning for... 01.02.19

Skjeggkre-middel tillates

Miljødirektoratet godkjenner at et insektmiddel kan brukes mot skjeggkre. Uttestingen av... 01.02.19

Felles kjemikalieaksjon i Europa

Miljødirektoratet deltar i en felles europeisk tilsynsaksjon for å kontrollere at kjemikalier blir registrert i Det europeiske kjemikaliebyrået (Echa) . 31.01.19

Verneverdig natur identifisert

Fylkesmennene har nå identifisert aktuelle områder som møter kriteriene Klima- og miljødepartementet har satt for supplerende vern. 01.02.19