2019

Midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn for 2020

Miljødirektoratet forvalter midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn. Fristen for å søke om midler for 2020 er 15. oktober 2019. 13.08.19

Endring i krav til elektriske og elektroniske produkter

EU har vedtatt flere endringer i bestemmelsene om farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter. 24.07.19

Sjekker merking og emballasje for farlige kjemikalier

Miljødirektoratet kontrollerer i vår på nytt at farlige kjemikalier som selges til forbrukere, er riktig faremerket og emballert. 21.03.19

Ellen Hambro får nytt åremål

Ellen Hambro (54) har i statsråd fått sin andre åremålsperiode som direktør i Miljødirektoratet.  Les mer hos Klima- og miljødepartementet 04.03.19

Kostbar gyrobehandling er svært lønnsomt

Å fjerne lakseparasitten Gyrodactylus salaris i et vassdrag, gir en økonomisk gevinst so... 04.03.19

Brukerundersøkelse om tilsyn

For å forbedre formidlingen av tilsynsresultater gjennomfører Miljødirektoratet en brukerundersøkelse de neste ukene. 01.03.19

Klima- og transportutfordringene kan løses

Arealplanlegging er nøkkel for å løse klima- og transportutfordringene, skriver... 01.03.19

Tapet av tamrein til rovdyr har økt

Tallet på tamrein som ble tatt av rovvilt økte i reindriftsåret 2017/2018, sammenlignet med de to foregående årene. Kongeørn, gaupe og jerv sto for nær alle dokumenterte skader. 25.02.19

Insekter – skal prøve ut overvåking

Vi har lite data på utvikling i insektbestandene i Norge, fastslår Norsk institutt for... 21.02.19

Reklameartikler kontrollert i nordisk aksjon

Tilsynsmyndigheter i de nordiske landene har etter innspill fra Miljødirektoratet gjennomført en felles tilsynsaksjon på reklameartikler. 21.02.19