Disse fjellrevvalpene fra Blåfjella i Lierne er to av minst 269 fjellrevvalper er født i Norge i år. Det er tidenes beste år for den kritisk truede arten, siden overvåkingen startet for 15 år siden. Foto: Viltkamera, Statens naturoppsyn

Toppår for fjellreven

Fjellreven i Norge ser ut til å gå mot sitt beste år siden den nasjonale overvåkingen startet for 15 år siden. Så langt i 2018 er det dokumentert 54 kull og minimum 269 valper her i landet.

Overvåking av fjellrev

Klassifisert som en kritisk truet art i Norge og sterkt truet i Sverige. Totalfredet i 1928 i Sverige og i Norge i 1930.

Etter fredningen sank bestanden ytterligere, men har de siste årene begynt å ta seg opp grunnet bevaringstiltak i Norge og Sverige

Overvåkingsprogrammet for fjellrev ble opprettet i 2003. Det driftes av NINA og Statens naturoppsyn (SNO) på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Formålet er å kontrollere kull av fjellrev og effekter av tiltak. Les mer på www.nina.no.

Høsten 2015 undertegnet statssekretærene i Klima- og miljøverndepartementet i Norge og Miljø- og energidepartementet i Sverige intensjonserklæring om forvaltning av den skandinaviske bestanden.

Handlingsplan for fjellrev Norge – Sverige 2017-2021 er et resultat av avtalen. 

 

– Det er gledelig at fjellreven over flere år har svart positivt på tiltakene vi har satt i gang for å hindre arten i å dø ut. Økt forekomst av lemen og smågnagere i noen områder i 2018 har også hatt stor betydning, siden smågnagerne står øverst på fjellrevens meny, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

Fram til nå var 2014 toppåret for antall dokumenterte kull med fjellrevvalper. Da ble det registrert 50 kull. På Miljøstatus finner du oversikten over antall registrerte kull tilbake til 1998.

Antall registrerte fjellrevhi forteller at det tidligere er født betydelig flere kull enn i år, men da må vi over 100 år tilbake i tid. Rundt 1900 falt antall fjellrev i Norge dramatisk, på grunn av jakt. I 1930 ble den fredet, uten at bestanden tok seg opp. Fra Trøndelag og sørover var arten utdødd fra midten av 1990 tallet.

Setter ut valper og fôr

I et forsøk på å redde den kritisk truede arten, ble avlsprogrammet for fjellrev etablert. Ett av tiltakene er å sette ut valper fra avlsstasjonen på Oppdal i områder hvor fjellreven var borte. I alle områder hvor det er registrert kull, har fjellreven fått støttefôring i form av pelles fra fôrautomater. Disse følges tett opp av Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO).

– Vi samarbeider med Sverige om de samme tiltakene. Det bidrar ytterligere til vekst i bestanden, siden fjellreven benytter mange av fjellområdene som deles mellom landene, sier Svarte.

Kartet fra Rovbase viser hvor i Norge de 54 kullene ble født.

Der det er mye lemen og smågnagere får fjellreven store kull (8-16 valper). Tilsvarende får de få eller ingen kull når tilgangen på denne næringskilden er dårlig. I år er det registrert flest kull mellom Snøhetta i Trøndelag til Saltfjellet Nordland. I disse områdene er det også meldt inn observasjoner av lemen og smågnagere gjennom våren og sommeren.

Dårlig lengst nord

Nord for Saltfjellet er det større grunn til bekymring. Sist vinter satte Miljødirektoratet for første gang ut fjellrev på Varangerhalvøya. De 29 valpene skulle bidra til å få liv i bestanden i området, uten at vi har sett resultater av det så langt.

– Det kan skyldes at det har vært lite lemen og smågnagere i Finnmark i år. Vi forventer oppgang i bestandene av lemen og smågnagere i Troms og Finnmark i 2019/2020. og at dette kan bli positive år for fjellreven. I fjor ble det også satt i gang støttefôring av fjellrev i disse to fylkene, sier Svarte.

 Selv om det blir født mange og store fjellrevkull i gode lemen- og smågnagerår, er det mange av valpene som dør før de når ettårsalderen og regnes som voksne. Derfor tar det lang tid å øke antall voksne dyr i bestanden.

Flere voksne fjellrev

Siden overvåkingsprogrammet startet, er det beregnet at antall voksne fjellrev har doblet seg. Det har gått fra rundt 50- 60 voksne individer i 2003 til rundt 135 voksne individer i 2017.  Dette er minimumsestimat, beregnet ut ifra DNA og antall kull. Årets resultater tyder på at andelen voksne fjellrev i Norge er adskillig høyere enn hva som er estimert.

– Dette viser også at overlevelsen de siste årene har vært god. I år har Miljødirektoratet og Naturvårdsverket satt i gang prosjekt for bedre å kunne beregne størrelsen på fjellrevbestandene i Norge og Sverige. Det er viktig for å kunne evaluere effektene av tiltakene, og varigheten av disse, og for å vurdere hvor truet arten er etter kategoriene i rødlista, sier Yngve Svarte.

  

Fjellområde

Antall kull

Antall valper

 

Hardangervidda

1

10

 

Finse

6

31

 

Snøhetta

13

54

 

Kjølifjellet/Sylane

5

31

 

Blåfjellet

3

4

 

Hestkjølen

4

11

 

Børgefjell

6

39

 

Artfjellet

1

4

 

Junkeren

5

21

 

Saltfjellet

9

58

 

Indre Troms

1

6

 

SUM

54

269

 

 

 

Kontakt

seniorrådgiver Jan Paul Bolstad
viltseksjonen i Miljødirektoratet
telefon: 950 60 608

seksjonsleder Kjartan Knutsen
seksjon for naturtilstand fauna i Statens naturoppsyn
telefon: 958 20 521

Tema