Toppskarv er en av artene på Hornøya hvor nedgang i hekkesuksess er knyttet til forstyrrelser fra ferdsel. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Økende turisme forstyrrer sjøfugl på Hornøya

Ny kunnskap om forstyrrelser av sjøfugl på Hornøya i Finnmark gjør at Miljødirektoratet må vurdere nye tiltak for å sikre sjøfuglbestandene.

– Vi ønsker å legge til rette for naturopplevelser og næring samtidig som vi vil begrense slitasje og forstyrrelser av sårbar natur. Når vi ser at turisme har negativ effekt på viktige sjøfuglkolonier på Hornøya, må vi nå i samråd med fylkesmannen vurdere nye tiltak for å bedre situasjonen for sjøfuglbestandene, sier Yngve Svarte, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

En ny rapport Miljødirektoratet har bestilt fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) viser at forstyrrelser fra økende turisme hadde en betydelig negativ effekt på hekkesuksessen hos lomvi og toppskarv på Hornøya. Åtte av ti av de vanligste sjøfuglartene som hekker her er oppført på rødlista, og for å ta vare på de sårbare og viktige sjøfuglbestandene er området vernet som naturreservat.

Hornøya ligger lett tilgjengelig og antall besøkende har vært sterkt økende, særlig knyttet til fugleturisme. I hekkeperioden er det ferdselsforbud, men det er gitt unntak for ferdsel på enkelte merkede stier.

På grunn av økende ferdsel ønsket Miljødirektoratet å undersøke hvordan dette påvirket sjøfuglene, og ba Norsk institutt for naturforskning undersøke dette. Les mer om NINAs funn her

– Vi har de siste årene hatt en viss uro for at den økte trafikken kunne utgjøre en utfordring, og fylkesmannen har blant annet gjort en del tilrettelegging for å styre ferdselen. Rapporten fra NINA viser at dette ikke har vært tilstrekkelig, og vi og Fylkesmannen i Finnmark må se på om ytterligere tiltak er nødvendig, sier Svarte.

Kontakt

seniorrådgiver Brit Veie-Rosvoll, viltseksjonen
telefon 930 11 700

Tema