Vurdering av lisensfellingskvotenes virkning på ulvebestanden

Etter Miljødirektoratets vurdering vil de vedtatte kvotene for lisensfelling av ulv ikke hindre at Stortingets bestandsmål nås. Om kvotene blir stående, er det likevel en viss risiko for at den skandinaviske ulvebestandens overlevelse kan svekkes på lengre sikt.

Lisensfelling av ulv

Lisensfelling skal ifølge Stortingets rovviltforlik være det viktigste verktøyet for å regulere bestanden av ulv.

Ansvarlige myndigheter kan fastsette kvote for lisensfelling når visse vilkår etter naturmangfoldloven er tilstede.

For å delta i lisensfelling må man være fylt 18 år og være registrert som lisensjeger i jegerregisteret.

– Vår tilrådning til Klima- og miljødepartementet dreier seg om lisenskvotenes virkning på ulvebestanden. Miljødirektoratet har ikke vurdert det juridiske hjemmelsgrunnlaget for kvotene eller tatt stilling til hvordan hensynet til svensk bestandsmål skal vurderes. Vi har dermed ingen anbefaling om kvotenes størrelse, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Lisenskvotene for ulv vedtatt av flere av de regionale rovviltnemndene er påklaget og skal behandles av Klima- og miljødepartementet.

I forbindelse med klagene har Miljødirektoratet på oppdrag fra departementet vurdert hvordan de fastsatte lisenskvotene samlet vil påvirke ulvebestanden.

Lisenskvoter fattet av rovviltnemndene for vinteren 2018/2019

Region

Vedtaksdato

Lisensfellingskvote

1 (Rogaland/Sogn og Fjordane/Hordaland/Vest-Ader)

7. mai 2018

3

2 (Buskerud/Vestfold/Telemark/Aust-Agder)

19. juni 2018

2

3 (Oppland)

21. juni 2018

6

4 (Oslo/Akershus/Østfold) og 5 (Hedmark)

19. juni 2018

29 (17)*

6 (Trøndelag/Møre og Romsdal)

24. mai 2018

3

7 (Nordland)

NA

0

8 (Troms/Finnmark)

NA

0

Norge totalt

 

43

*17 av de 29 ulvene i region 4 og 5 sin lisenskvote er uttak av hele ulveflokker i revir innenfor ulvesonen.

Vurdering av oppnåelse av Stortingets bestandsmål

Rovviltnemndene har vedtatt en samlet kvote på 43 dyr, hvorav 17 innenfor tre etablerte revir i ulvesonen. De tre ulveflokkene omfatter Hobøl, Mangen og Slettås.

Stortinget har vedtatt at det nasjonale bestandsmålet skal være 4-6 årlige ungekull, hvorav minst 3 er helnorske.

Bestandstatus for 2017/2018 sammenholdt med kunnskap om felte ulver og foreløpige overvåkingsdata tilsier at det per dags dato er åtte helnorske ulverevir.

Etter Miljødirektoratets vurdering vil fellinger av enkeltulver utenfor ulvesonen ikke være til hinder for at det nasjonale bestandsmålet for ulv oppnås fordi det her først og fremst vil være snakke om streifulver.

Etter en samlet vurdering av sannsynlighet for nye revir, revirenes evne til å produsere avkom og annen kunnskap om ulvebestanden konkluderer Miljødirektoratet videre med at det er sannsynlig at bestandsmålet kan nås i 2019 selv om tre ulveflokker innenfor ulvesonen tas ut i løpet av lisensfellingen.

– En samlet vurdering tilsier at det er sannsynlig at bestandsmålet for ulv nås i 2019 hvis rovviltnemndenes kvoter blir stående. Vi peker samtidig på at marginene er små, og at det er mange usikre faktorer som spiller inn, sier Hambro.

Vurdering av bestandens overlevelse

Etter naturmangfoldloven §18 andre ledd skal ikke lisensfelling true bestandens overlevelse.

Beregninger utført for svenske miljømyndigheter anbefaler et nivå på 340 individer for å sikre langsiktig overlevelse for den skandinaviske ulvebestanden. Beregningen tar blant annet hensyn til svært mye innavl i bestanden. Basert på beregninger fra Skandulv vil et uttak på 43 ulver kunne redusere den felles skandinaviske bestanden til under dette nivået. 

I Sverige, hvor det nå er anslagsvis 300 ulv, har Naturvårdsverket vurdert at det ikke er rom for å åpne for lisensfelling i vinter.

– Hvis lisenskvotene blir stående kan vi ikke utelukke at uttaket truer den skandinaviske bestandens overlevelse i et lengre perspektiv, særlig knyttet til genetikk. Uttaket vil også kunne ha konsekvenser for måloppnåelsen i Sverige, sier Hambro.

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen og etablerte revir starter 1. oktober. Lisensfelling av ulv innenfor etablerte revir starter 1. januar.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Veronica Sahlén, viltseksjonen
telefon: 465 09 402

Tema