Slim og putty er populære leketøy blant barn. Produktet eller emballasjen skal være merket med CE-merking og ha informasjon om at leketøyet ikke er egnet for barn under 3 år. Foto: Miljødirektoratet

Salg av ulovlig slim-leketøy

Miljødirektoratets kontroll av slim og putty viste at flere butikker solgte slike leketøy, som lekket ut ulovlig høye verdier av helseskadelige stoffer.

Leketøyforskriften

Leketøyforskriften er basert på EUs leketøydirektiv. Forskriftens formål er å forebygge at leketøy fører til helseskade for brukerne.

Alle leker som gjøres tilgjengelige på det norske markedet må oppfylle kjemikaliekravene i forskriften.

Leketøyforskriften sier at alle leker skal være CE-merket. CE-merket er produsentenes garanti for at leken overholder EUs krav. 

Miljødirektoratet og Direktoratet for sikkerhet og beredskap, DSB, har ansvar for å forvalte og føre tilsyn med forskriften.

Bor er et kjemisk stoff som er regulert i vedlegg II leketøyforskriften, ( tabell 3 (grenseverdier for migrasjon av grunnstoffer).

MI (2-methyl-2H-isothiazol-3-one) er et konserveringsmiddel som brukes for å hindre fremvekst av skadelig sopp og bakterier i leketøyet. Kjemikaliet er regulert for vannbaserte materialer i leketøy, jf. vedlegg II leketøyforskriften, tillegg C

CMI (5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one) er et konserveringsmiddel som brukes for å hindre fremvekst av skadelig sopp og bakterier i leketøyet. Kjemikaliet er regulert for vannbaserte materialer i leketøy, jf. vedlegg II leketøyforskriften, tillegg C.

Se vedlegg II i leketøyforskriften

Vår siste kontroll av det populære leketøyet slim og putty omfattet testing av 14 produkter som ble kjøpt i flere norske butikker og nettbutikker.

Miljødirektoratet fører jevnlig kontroller med leketøy fordi barn er mer følsomme for kjemikalier og utsettes for disse på en annen måte enn voksne.

Produktene ble sendt til analyse for å kontrollere om de lekker ut helse- og miljøskadelige kjemikalier. Barn vil kunne komme i kontakt med stoffene ved hudkontakt når de leker med slimet.

Tre ganger så høy utlekking som tillatt

Resultatene av Miljødirektoratets testing viser at seks av 14 produkter var ulovlige. Produktene som ble stanset, viste seg å lekke ut tre ganger så mye av det kjemiske grunnstoffet bor enn det som er tillatt. Bor inngår i lekeslim som borforbindelser.

Utlekking av bor er strengt regulert i leketøyforskriften.

– Miljødirektoratet ba virksomhetene om å fjerne disse produktene fra butikkene og nettbutikken, noe de gjorde. Det er viktig at virksomhetene har et kvalitetssystem som sikrer at de kun selger produkter som overholder regelverket, sier Mathieu Veulemans, som leder produkttilsyn i Miljødirektoratet, . 

Noen av produktene hadde også høyt innhold av konserveringsmidlene MI og CMI.  Barn som leker med slim og putty vil komme i kontakt med disse helseskadelige kjemikaliene. De kan gi hudallergi og øyeirritasjon.

– Butikker og importører må sørge for å ha gode rutiner for å kontrollere at produktene de omsetter er sikre. Virksomhetene må etterspørre testrapporter utført av produsenten for å sjekke om leketøyet overholder kravene i leketøyforskriften, sier Veulemans.

Samarbeid med Tolletaten

Slim og putty importeres til Norge, ofte fra land utenfor EU. Miljødirektoratet har i samarbeid med Tolletaten stanset flere kontainere av slim og putty som ikke var CE-merket eller manglet nødvendige testrapporter som viste at de overholdt regelverket. 

Miljødirektoratet vil fortsette å kontrollere leketøy, og samarbeide tett med Tolletaten for å stanse import av ulovlige leketøy til Norge.

Kontakt

seksjonsleder Mathieu Veulemans
avdeling for tilsyn -og miljødata
telefon 480 57 510

Tema