Deler av den norske dverggåsbestanden, på Valdakmyra-Finnmark høsten 2018. Foto: Tomas Aarvak Birdlife Norge

Fjær i hatten for dverggåsa

Dverggåsa bruser med fjærene igjen i Finnmark. Kun ett kull klarte den kritisk utrydningstruete fuglen å få fram i fjor, mens det i år er født 11 kull.

Dverggås

  • Er en av få norske hekkefugler som har status som utrydningstruet på verdensbasis.
  • Minket kraftig i antall fra tidlig 1900-tall på grunn av utstrakt jakt. 
  • Har sine kjente hekkeområder i Finnmark, men overvintrer i Hellas.
  • Er fredet i de fleste land innenfor utbredelsesområdet. Miljødirektoratet deltar i en rekke internasjonale prosjekter for å hindre at arten utryddes.
  • Norsk Ornitologisk Forening (NOF) driver overvåking og forskning på dverggåsa i Norge og langs trekkrutene, på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Under vårtrekket i fjor var bestanden på omtrent 140 individer. Mye snø og dårlige værforhold i Finnmark var en vesentlig årsak til at det kun ble registrert ett ungekull, med to unger, på høsten. I år gjorde litt under halvparten av hekkebestanden et forsøk på å få frem nye avkom. Totalt 11 kull og 35 unger er i live, og i høst er det talt 89 fugler på rasteplassen Valdakmyra i Porsangerfjorden.

Dagens fennoskandiske (Skandinavia, Finland, Karelen og Kola) bestand er kritisk utrydningstruet, og dverggåsa er også truet i global sammenheng. Alle kjente hekkeplasser for den vestligste bestanden er nå i Finnmark.

Norge har ansvar

– Dette betyr at Norge har et særskilt ansvar for å ta vare på arten. Derfor ønsker vi å bygge opp bestanden av dverggås, og høstens telling tyder på at framtida ser noe lysere ut, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Et av de viktigste tiltakene for å bevare dverggåsa, er å ta ut rødrev i hekkeområdene. Hvert år feller Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) rødrev i forkant av hekkesesongen. Færre rødrev gjør at flere voksne gjess overlever, og at noen par klarer å få fram unger.

Farlig flytur

SNOs dverggåsarbeid

  • Fjerner rødrev fra dverggåsas leveområder i Norge, for å minimere antall ungekull som blir tatt av rovvilt.
  • Tilsyn med beite- og rasteområdene på Valdak og i Porsangerfjorden. 
  • Tilsyn i hekkeområdet i mai/juni.
  • Registrerer dverggås i Sirma og Alta (her har vi de siste fire årene hatt dverggjess).

Dverggåsa overvintrer i Hellas, og flyturen er farlig. Ulovlig jakt er et stort problem, men nå overlever flere den lange reisen mellom landet ved Middelhavet og Finnmark. Det er blant annet et resultat av informasjonskampanjer rettet mot myndigheter, jegere og jegerorganisasjoner i landene langs trekkruta.

– Det fører til at flere av de voksne fuglene returnerer årlig til hekkeområdene sine. Dermed vil de bygge opp bestanden, sakte men sikkert, sier Hambro.

I 2004 var det bare ni hekkende par igjen av den tidligere så tallrike gåsa. I årene 2008-2018 har det – med noen unntak – vært en positiv utvikling i bestanden. I denne perioden har hekkebestanden økt med 15 prosent.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Jo-Anders Auran, viltseksjonen
telefon: 988 02 988

seksjonsleder Kjartan Knutsen, seksjon for naturtilstand fauna i Statens naturoppsyn
telefon: 958 20 521

Tema