Denne bjørnen ble felt av Statens naturoppsyn på Singsås i Midtre Gauldal 11. april i år. Foto: SNO/Miljødirektoratet.

12 døde bjørner i 2018

15. oktober var siste dag for lisensfelling av bjørn. I løpet av 2018 er det registrert 12 døde bjørner, hvorav kun en bjørn er felt på lisensfelling.

Utviklingen i brunbjørnbestanden i Norge har de siste årene vært negativ, og bestanden er i dag under Stortingets bestandsmål.

Antall påviste individer har vist en nedadgående trend siden 2009 og er i år, sammen med 2016, det laveste i landet siden 2009.

Begrenset kvote for lisensfelling

– For å forhindre skader på husdyr og tamrein har det likevel vært åpnet for skadefellingstillatelser og en begrenset kvote for lisensfelling av bjørn. Lisensfellingen er primært rettet mot hannbjørner som oppholder seg utenfor bjørneprioriterte områder. Dette fordi økningen i antall binner går svært langsomt, og at uttak av binner i langt større grad vil påvirke bestandsveksten, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Av totalt 12 døde bjørner løpet av året ble kun en felt på lisensfelling. 8 bjørner ble felt i løpet av beitesesongen på skadefelling, to av disse ble felt i forkant av beitesesongen etter oppdrag gitt SNO.

Ytterligere en bjørn ble felt innenfor rovviltavvisende gjerde. En bjørneunge ble funnet død, og en ble felt av dyrevelferdsmessige årsaker av SNO. 10 av de 12 døde bjørnene er registrert i Trøndelag og to av de 12 var binner.

I august i år ble det åpnet for lisensfelling av seks bjørner.

Lisenskvoten i Trøndelag ble fylt etter at to dyr ble felt på skadefelling. Miljødirektoratet utvidet etter dette kvoten med ett dyr på Fosen i Trøndelag på grunn av skadesituasjonen.

Økning i bjørneskader i Trøndelag og Bardu

Brunbjørn er den eneste arten som har en økning i skader i forhold til fjoråret, og per dags dato er det påvist 454 sau og lam tatt av bjørn, sammenliknet med 2017 hvor det ble påvist tap av 386 sau og lam på samme tidspunkt.

Fram til 1. august i år, var det totalt sett færre påviste rovviltskader enn i 2017.

Utviklingen av antall (dokumenterte og antatt sikre) bjørneskader i fylkene Hedmark, Nordland, Oppland, Troms og Trøndelag for årene 2010 og så langt i 2018 (kilde: www.rovbase.no)

Skadene forårsaket av bjørn i 2018 er avgrenset til et fåtall områder hovedsakelig utenfor bjørneforvaltningsområder.

Særlig fire områder utpeker seg når det gjelder skader forårsaket av bjørn; Bardu kommune i Troms (region 8), deler av et flertall kommuner på Fosen, Meråker kommune samt deler av Selbu, Tydal, Midtre-Gauldal og Holtålen kommuner i Trøndelag fylke (region 6).

KONTAKT

seniorrådgiver Susanne Hanssen
viltseksjonen
telefon: 907 42 738

Tjenester og verktøy

Tema